- 'תוכן העניינים' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 1 גילה אמיתי;ענבל וילמובסקי - 'קרימינולוגיה ביקורתית: עוגנים תאורטיים ויישום' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 7 - 'תוכן העניינים ומאמרים באנגלית' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), i רונית פלד לסקוב;עירית עין-טל;לוצי קוז'קרו - 'מחמיא או מכעיס? גוונים של אפור ברגשות ובתפיסות באשר להטרדה מינית' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 41 גיא נגר;שמחה לנדאו - 'אלימות כלפי הסגל הרפואי והאחר בבתי החולים בישראל: חשיפת הסגל לתופעה ובחינת הגורמים המשפיעים עליה' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 65 אפרת שהם;איתן ניקוטרה - 'הסדרים מותנים בישראל: פוגעים ונפגעים' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 93 רותם-שער אפודי;נתנאל דגן - 'שיקולי מסוכנות ושיקום בהחלטותיהן של ועדות השחרורים בישראל: ניתוח אמפירי' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 119 נתנאל דגן - 'שיקום במבחן: יחסי שיקום וענישה במערכת אכיפת החוק בישראל' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 139 - 'שופטי המאמרים של כרך י'' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 161 - 'הנחיות למחברים' קרימינולוגיה ישראלית י (ינואר 2022), 163
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)