1. 100 הימים הראשונים - המלצות לרפורמות מבניות ברשות המחוקקת, בשירות הציבורי ובשלטון המקומי (מחקרי מדיניות 14, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 19999)
2. Gross, Company Promoters (1972)
3. Israel Reports to the XVI International Congress of Comparative Law
4. Rakover, A Guide to the Sources of Jewish Law (The Library of Jewish Law, 1994)
5. Rakover, Ethics in the Market Place (The Library of Jewish Law, 2000)
6. Rakover, Law and the Noahides (The Library of Jewish Law, 1998)
7. Rakover, Modern Applications of Jewish Law (vol 1-2, The Library of Jewish Law, 1992)
8. Rakover, Unjust Enrichment in Jewish Law (The Library of Jewish Law, 2000)
9. אבי פרידמן, מס ערך מוסף - החוק וההלכה (מהד' 3, נבו, 2018)
10. אבן חן, האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים
11. אבנרי, משפט המקום – שלטון עצמי מקומי וחקיקה מקומית (2013)
12. אגמון גונן, ההשבה בהקשרים חוזיים
13. אדרעי, אירועי מס - עלייתם (ואיבונם) של דיני מסים בישראל
14. אדרעי, חוק-יסוד משק המדינה
15. אונגר, נאמנות בנכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2010)
16. אזרחי, בן-שחר ולאל, רפורמה בשידור הציבורי - דרכים להתמודדות עם הסכנות האורבות לשידור הציבורי בדמוקרטיה הישראלית (מחקרי מדיניות 1, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
17. אטינגר, ראיות במשפט העברי (2011)
18. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שלישית, דין וביטוח, 2016)
19. אליאס, דיני ביטוח (מהדורה שנייה)
20. אלמוג, זנות - לקראת המשגה משפטית של קלון חברתי - נייר עמדה
21. אלמוג, משפט וספרות
22. אלמוג, משפט וספרות בעידן דיגיטלי
23. אלמוג, משפט וקולנוע (2012)
24. אלקלעי, המדריך השלם לביקורת חקירתית (2014)
25. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (יהלום, מהדורה 4, 2013)
26. אנגלרד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים - עידכון המהדורה הרביעית (יהלום, 2016)
27. אפורי, חוק זכות יוצרים
28. בגס, מעסיקים גדולים בדיני עבודה (נבו, 2017)
29. בהט, הבראת חברות (2013)
30. בוקשפן, המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007)
31. בזק, משפט ופסיכיאטריה
32. בירנהק, (מרחב פרטי) הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיה
33. בכר, ייעוץ משפטי בארגון ביטחוני (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
34. בלאנדר ורהט, משאל-עם - מיתוס ומציאות (מחקרי מדיניות 20, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
35. בלס, עשיית עושר ולא במשפט (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
36. בן דוד, אפוטרופסות הלכה ומעשה (2015)
37. בן נון-חבקין, הערעור האזרחי (2012)
38. בן-אור, אומנות הפרקליטות (כרך ג, 2002)
39. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך א, 1995)
40. בן-אור-מישיקר-לובט, אומנות הפרקליטות (כרך ב, 2000)
41. בן-ישראל, מימד חדש להסכם הקיבוצי (1976)
42. ברזילי ונחמיאס, היועץ המשפטי לממשלה סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 6, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
43. ברזילי ונחמיאס, מוסד ביקורת המדינה - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 10, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
44. ברכה, משפט מינהלי (א)
45. ברכה, משפט מינהלי (ב)
46. ברק, כבוד האדם – הזכות החוקתית ובנותיה (2014)
47. ברק, מבחר כתבים (א)
48. ברק, מבחר כתבים (ב)
49. ברק, מבחר כתבים ג - עיונים חוקתיים (2017)
50. ברק, מבחר כתבים ד - על בית המשפט ושופטיו (2017)
51. ברק, מידתיות במשפט (2010)
52. ברק, פרשנות במשפט (א) הכללית
53. ברק, פרשנות במשפט (ב) חקיקה
54. ברק, פרשנות במשפט (ג) חוקתית
55. ברק, פרשנות במשפט (ד) חוזה
56. ברק, פרשנות במשפט (ה) צוואה
57. ברק, פרשנות תכליתית
58. ג'בארין, דיני מסחר אלקטרוני צרכני (כרכים א-ב, בורסי, 2015)
59. ג'רבי ולוי, השסע החברתי-כלכלי בישראל (מחקרי מדיניות 21, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
60. גביזון ואבו-ריא, השסע היהודי-ערבי בישראל - מאפיינים ואגרים (מחקרי מדיניות 13, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
61. גדרון ונמדר, תמא 38 (חושן למשפט, 2012)
62. גוט, עיוות דין בהליך הפלילי (2008)
63. גולדמן, הרפורמה המוצעת במערכת בתי המשפט (מחקרי מדיניות 15, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
64. גונטובניק, הפליה בדיור וקבוצות תרבותיות - בין חומות משפטיות לגדרות חברתיות (אונ' בר אילן, נבו, 2014)
65. גורן, בוררות (נבו, 2018)
66. גורן, בתי משפט מינהליים
67. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 11, 2013)
68. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהד' 12, 2015)
69. גילדין, דיור בר-השגה במשפט (נבו, 2018)
70. גליקסברג, גבולות תכנון המס
71. גליקסברג, מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח (1995)
72. גלעד, דיני הנזיקין - גבולות האחריות
73. גנאים וקרמניצר, עברות נגד המשטר (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008)
74. גנאינסקי, מעמדה החוקתי של זכות השביתה (2014)
75. גרוס, אסופת מאמרים (1964 - 2014)
76. גרוס, אסופת מאמרים (2006 - 2013)
77. גרוס, דיני המס החדשים (מהדורה שלישית, 2003)
78. גרוס, דיני חברות - החוק והפסיקה (1970)
79. גרוס, דיני ניירות ערך ובורסה (1973)
80. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בחברה (1989)
81. גרוס, דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (2010)
82. גרוס, הדירקטור בחברה הממשלתית (1982)
83. גרוס, חוק החברות (מהד' חמישית מורחבת, כרכים א-ב, נבו, 2016)
84. גרוס, חוק החברות החדש (מהדורה רביעית, 2007)
85. גרוס, מאבקה של דמוקרטיה בטרור
86. גרוס, מושג השליטה והשלכותיו (2003)
87. גרוס, תגמול דירקטורים ונושאי משרה (2010)
88. גרוס, תכנון המס בניירות ערך ובהשקעות (1984)
89. גרוס-אלתר, מס ערך מוסף (1987)
90. גרוסקופף, הגנה על כללי תחרות באמצעות דיני עשיית עושר ולא במשפט
91. גרין, דיני חינוך - יחסי הורים, ילדים ועובדי הוראה (חושן למשפט, 2010)
92. גרינמן, זכויות יוצרים (מהדורה שנייה)
93. דויטש, דיני המחאת חיובים (נבו, 2018)
94. דויטש, מעמד הצרכן במשפט
95. דויטש, עוולות מסחריות וסודות מסחר
96. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל (תשיג)
97. דוכן, דיני קרקעות במדינת ישראל - תוספת לשנים 63-53
98. דותן, הנחיות מינהליות
99. דיין, מדיניות מיסוי עירוני והארנונה הכללית
100. דנה וזינגר, דיני תכנון ובנייה (2015)
101. דקל, חובת המכרז של גופים מינהליים
102. דקל, מכרזים(א)
103. דקל, מכרזים(ב)
104. דרורי, החקיקה באזור יהודה והשומרון (1975)
105. דשא, המשפט החקלאי בישראל (2014)
106. הופנונג, ישראל - בטחון המדינה מול שלטון החוק
107. הופנונג, מחאה וחמאה - השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על קתציבי חברה ורווחה (נבו, 2006)
108. הרדוף, הפשע המקוון
109. הרדוף, עברת הגנבה (2014)
110. הרט ושר-הדר, הפריימריס המפלגתיים של 1996 ותוצאותיהם הפוליטיות (מחקרי מדיניות 12, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
111. הרפז, אסטרטגיות שיטור - סוגיות בעיצוד מדיניות אכיפת החוק (2012)
112. ואקי, מעבר לספר סביק גמישות ההוכחה בדין הפלילי (2013)
113. ויגודה וצפרי, שליחות (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2014)
114. ויגודה, השבת אבדה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1991)
115. ויגודה, שכירות ושאילה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 1998)
116. וייס, דיני עונשין - עבירת הקשר (חושן למשפט, 1993)
117. וינשל-מרגל, אידאולוגיה וחוק בפסיקת בית המשפט העליון ניתוח כמותי והשוואתי (2016)
118. ויסמונסקי, חקירה פלילית במרחב הסייבר (2015)
119. ויסמן, דיני קניין - בעלות ושיתוף
120. ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש
121. ויסמן, דיני קניין - זכויות קדימה ופרקי משכון
122. ויסמן, דיני קניין - חלק כללי
123. ולר, חובת גילוי של מבוטחים בחוזי ביטוח
124. וסרשטיין פסברג, משפט בין-לאומי פרטי (2013)
125. וסרשטיין פסברג, פסקים זרים במשפט הישראלי - הדין והגיונו (1996)
126. זגורי-זגורי, דין הפוליגרף כבדיקה וכראיה
127. זינגר, דיני שלטון מקומי - הווה ועתיד (2013)
128. זכריה, קולו הזך של הפיקולו - בית המשפט העליון, דיאלוג ומאבק בטרור (2012)
129. זלצמן, מעשה בית דין בהליך אזרחי (1991)
130. זמיר, אדמות המדינה ביהודה ושומרון
131. זמיר, הסמכות המינהלית (מהדורה ראשונה)
132. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך א - המינהל הציבורי (מהדורה שנייה מורחבת, 2010)
133. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ב - ההליך המינהלי (מהדורה שנייה מורחבת, 2011)
134. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ג - הביקורת השיפוטית - כללי הסף (נבו, 2014)
135. זמיר, הסמכות המינהלית, כרך ד - סדרי הביקורת המשפטית (נבו, 2017)
136. זמיר, השפיטה בעניינים מינהליים (1975)
137. זמיר, חוק המכר, תשכח-1968 - פירוש לחוקי החוזים (1987)
138. זמיר, חוק חוזה קבלנות, תשלד-1974 - פירוש לחוקי החוזים
139. זמיר, עקרון ההתאמה בקיום חוזים
140. זמיר, פירוש והשלמה של חוזים (1996)
141. זמיר, ראבילו ושלו, הפירוש הקצר לחוקים במשפט הפרטי (מהד' 2, 1996)
142. זמיר-בנבנשתי, אדמות היהודים ביהודה, שומרון חבל עזה ומזרח ירושלים
143. זמיר-בנבנשתי, הקניין הפרטי בהסדר השלום הישראלי-פלסטיני
144. זנדברג, הסדר זכויות במקרקעין בארץ-ישראל ובמדינת ישראל
145. זנדברג, זכויות נאשמים הזכות למשפט נפרד (2001)
146. זנדברג, חוק-יסוד מקרקעי ישראל (מכון סאקר, נבו, 2016)
147. זנדברג, מקרקעי ישראל ציונות ופוסט-ציונות (2007)
148. זנדברג, פירוש לחוק המעצרים (2001)
149. חאג' יחיא ורודנצקי, החינוך הבלתי פורמלי בחברה העברית - חזון ומעשה (מחקרי מדיניות 122, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
150. חביב סגל, דיני חברות (א)
151. חביב סגל, דיני חברות (ב)
152. חבקין ונמרודי, התביעה הקטנה (נבו, 2017)
153. חבקין, התיישנות (2014)
154. חרמון, פורת, פלדמן וקריכלי-כץ, אפליה תעסוקתית בישראל התמודדות מבדלת (מחקרי מדיניות 121, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
155. טדסקי, מסות נוספות במשפט
156. טומשין-מרקמן-גנאינסקי, תאונות עבודה ומחלות מקצוע (2011)
157. טור-סיני, אמצאות עוקבות בדיני פטנטים (מכון סאקר, נבו, 2017)
158. טמיר, אכיפה סלקטיבית
159. ידין, רגולציה – המשפט המנהלי בעידן החוזים הרגולטוריים (בורסי, 2016)
160. יוחננוף, דיני בעלי חיים (2009)
161. ינון ודוד, הרבנות הממלכתית - בחירה, הפרדה וחופש ביטוי (מחקרי מדיניות 19, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2000)
162. יניסקי-רביד, קניין רוחני בעבודה – תיאוריה, מעשה ומשפט משווה (2013)
163. יערי-תמיר, דיני שטרות בפסיקת בתי המשפט
164. ירוסלבסקי קרני ושוורץ אלטשולר, הסדרת החיסיון העיתונאי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015),
165. כהן ומירמן, עלות ללא תועלת במדיניות הריסת בתים - חשיבה מחדש (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015)
166. כהן, מבחר כתבים
167. כהן, סמכויות כלליות של הרשות המבצעת (2002)
168. כהן-קליין, סדר דין מהיר
169. כהנא, חבות של הורים בנזיקין כלפי ילדיהם
170. כרם, חוק הנאמנות (מהדורה 4, 2004)
171. כרמי, בריאות ומשפט
172. כרמי, בריאות ומשפט (מהדורה שנייה, מוחמד ס. ותד עורך, 2011)
173. לבונטין, חזקת הבעלות בעבירות תנועה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
174. לבנון, חברות בארגון טרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2012)
175. לוסטהויז-שפניץ, חוזים אחידים
176. לוריא, דיני עבודה ורווחה במאה העשרים ואחת (2013)
177. לחובסקי, דיני חברות - חברה יחידה ואשכול חברות (אליצר, 2014)
178. לייסט, המניע במשפט הפלילי (אונ' בר אילן, נבו, 2018)
179. לימון, המאבק בטרור בראי המשפט הבין-לאומי (2016)
180. ליפשיץ, החיוב ושעבודי הנכסים (מכון סאקר, המכון לחקר המשפט העברי, נבו, 2018)
181. ליפשיץ, הידועים-בציבור (2005)
182. ליפשיץ, השיתוף הזוגי (אונ' בר אילן, נבו, 2016)
183. ליפשיץ, עובד וקבלן - בין קניין לבין התחייבות
184. ליפשיץ-אבירם, איזון עדין - מבט שני על זכויות עובר בר-חיות בדין הישראלי בין זכויות האישה לזכויות העובר (2016)
185. לנדוי, חוק-יסוד נשיא המדינה
186. לפידות, חוק-יסוד ירושלים בירת ישראל
187. לפידות, שני ורוזנצוייג, ישראל ושני הפרוטוקולים הנוספים של אמנת זנבה (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2011)
188. לקשטיין, סעדים עצמיים חוזיים
189. לרנר, ההתחייבות החד צדדית
190. מודריק-אבן חן, טרור ומשפט בין-לאומי הומניטרי (2010)
191. מונין, מיסוי היבוא לפי הסכמי אזור הסחר החופשי של ישראל (1995)
192. מורן-עמירן-בר, הגירה וחטיפת ילדים
193. מידתיות במבט ביקורתי ומשווה (מ' קרמניצר עורך, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
194. מירוני, בוררות בסכסוכי עבודה
195. מנשה וגרונר, מהות הספק הסביר במשפט הפלילי (2017)
196. מרגלית ורון, קול אפקטיבי - שילוב החברה הערבית בתהליכי קבלת החלטות במגזר הציבורי - תקציר (מחקרי מדיניות 129, המכון הישראלי לדמוקרטיה)
197. מרדכי, אוסטרובסקי וקרמניצר, החובה לבחון את השפעות החקיקה על זכויות ילדים (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2014)
198. נועם, ההתמודדות המשפטית בישראל עם תופעת מימון הטרור (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2009)
199. נחום רקובר, ניבי תלמוד (ספרית המשפט העברי, 1990)
200. נחמיאס וברזילי, בנק ישראל - סמכות ואחריות (מחקרי מדיניות 8, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
201. נחמיאס ונורי, עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי (מחקרי מדיניות 2, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
202. נחמיאס וקליין, חוק ההסדרים בין כלכלה לפוליטיקה (מחקרי מדיניו 17, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
203. נחמיאס, דנון-קרמזין ויראוני, לקראת רפורמה במגזר הציבורי בישראל (מחקרי מדיניות 5, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
204. נמדר, אסופות [על אמונה, מוסר וחברה] (חושן למשפט, 2016)
205. נמדר, דיני מסים [מיסוי מקרקעין] (חושן לנמשפט, 1986)
206. נמדר, דיני מסים [מסי הכנסה] (מהד' שניה, חושן למשפט, 1993)
207. נמדר, היטל השבחה (חושן למשפט, 2011)
208. נמדר, הפקעת מקרקעין (חושן למשפט, 2011)
209. נמדר, התחדשות עירונית [פינוי בינוי, עיבוי בניה ותמא 38] (חושן למשפט, 2011)
210. נמדר, חדלות פרעון - תכנון המס בעתות משבר (חושן למשפט, 2009)
211. נמדר, מס הכנסה [יסודות ועיקרים] (מהד' רביעית, חושן למשפט, 2013)
212. נמדר, מס הכנסה [מס הכנסה, מס חברות ומס ריווחי הון] (מהד' 3, חושן למשפט, 2010)
213. נמדר, מס ערך מוסף (כרך א, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
214. נמדר, מס ערך מוסף (כרך ב, מהד' 5, חושן למשפט, 2013)
215. נמדר, מס שבח מקרקעין - הפטור לדירת מגורים (מהד מיוחדת (רפורמה), חושן למשפט, 2014)
216. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק ראשון, בסיס המס (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
217. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק רביעי, פטורים אחרים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
218. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק שלישי, הפטור לדירת מגורים (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
219. נמדר, מס שבח מקרקעין, חלק שני, חישוב המס ותשלומו (מהד' 7, חושן למשפט, 2012)
220. נמדר, פינוי ובינוי (חושן למשפט, 2013)
221. נמדר, תכנון ובנייה, חלק ראשון, תכניות, מוסדות והליכי תכנון (חושן למשפט, 2015)
222. נמדר, תכנון ובנייה, חלק שני, הליכי רישוי, היתרים, אכיפה ושפיטה (חושן למשפט, 2015)
223. נקדימון, הגנה מן הצדק (מהדורה שנייה)
224. נקדימון, חיסיון עיתונאי (נבו, 2013)
225. סגל-ליטור, אקטיביזם ופסיביזם שיפוטי
226. סומך, תאונות פח ושיבוב רכב (2013)
227. סנגרו, הגנה עצמית במשפט הפלילי
228. עזאם, המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני (2013)
229. עציוני, גילוי עריות
230. עציוני, רצח ילדים בידי הוריהם (2016)
231. עשת, הטמעת תיקון 39 לחוק העונשין בפסיקה בישראל 2005-1995 (2011)
232. פגמים בחוזה (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2011)
233. פוקס, בלאנדר וקרמניצר, חקיקה אנטי-דמוקרטית בכנסת ה-18 (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2015),
234. פורת, הגנת אשם תורם בדיני חוזים
235. פורת, נזיקין (כרך א, 2013)
236. פינקלשטיין, המועצות הדתיות שירותי דת, מינהל ציבורי ופוליטיקה (מחקרי מדיניות 118, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
237. פישמן, היצירה הנגזרת בדיני זכויות יוצרים
238. פלג, אתגר העוני של המשפט המינהלי (רסלינג, 2013)
239. פלד, צווי עשה בדיני לשון הרע (2012)
240. פלינט וויניצקי, תובענות ייצוגיות (נבו, 2017)
241. פלר, יסודות בדיני עונשין (א)
242. פלר, יסודות בדיני עונשין (ב)
243. פלר, יסודות בדיני עונשין (ג)
244. פרוקצ'יה, דיני חברות חדשים לישראל
245. פרי, ריקושטים כלכליים
246. פרי-חזן, החינוך החרדי בישראל בין משפט, תרבות ופוליטיקה (2013)
247. פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך א, מהד' 2)
248. פרידמן דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך ב, מהד' 2)
249. פרידמן וכהן, חוזים (א)
250. פרידמן וכהן, חוזים (ב)
251. פרידמן וכהן, חוזים (ג)
252. פרידמן וכהן, חוזים (מפתחות משולבים))
253. פרידמן ושפירא בר-אור, דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך א, מהד' 3, 2015)
254. פרידמן ושפירא בר-אור, דיני עשיית עושר ולא במשפט (כרך ב, מהד' 3, 2017)
255. פרידמן ושפירא בר-אור, דיני עשיית עושר ולא במשפט (מפתחות כרכים א-ב, מהד' 3, 2017)
256. פריזל, אפליה גזעית, מאזן האימה והאנטישמיות סיפור לידתה של אמנת זכויות אדם (2010)
257. צבי גילת, דיני משפחה - יחסי הורים וילדים (2000)
258. צור, תקנות ההגנה (שעת חירום) 1945 (מחקרי מדיניות 16, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
259. צימרמן, הצעת חוק השבכ - ניתוח משווה (מחקרי מדיניות 3, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
260. קובו, נאשמים בלתי-עקביים בבית המשפט מודים באשמה וטוענים לחפותם
261. קוגלר, כוונה והלכת הצפיות בדיני העונשין (1997)
262. קורן, עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (נבו, 2017)
263. קטוביץ, סוגיות נבחרות בדיני ההוצאה לפועל
264. קיטאי סנג'רו, המעצר - שלילת החירות בטרם הכרעת הדין
265. קלגסבלד, ועדות חקירה ממלכתיות
266. קלדרון יעקב וחנה, חיקויים מסחריים בישראל
267. קליין ואיגרא, סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהד' שלישית מורחבת ומעודכנת, נבו, 2016)
268. קליין, סדר דין מהיר בבית-משפט השלום (מהדורה שניה, נבו, 2009)
269. קפליוק, בוררות ושפיטה (2008)
270. קציר ופרי-חזן, החינוך הממלכתי-חרדי מהקמה להתבססות (מחקרי מדיניות 119, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2018)
271. קרייני, השפעת הליך ברירת הדין על סמכות השיפוט הבינלאומית
272. קרמניצר וגנאים, הסתה, לא המרדה - ההמרדה בדיני העונשין - הדין הרצוי והדין המצוי (מחקרי מדיניות 7, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
273. קרמניצר, בן-שחר וגולדמן, חופש העיסוק - מתי על המדינה לקבוע בחוק תנאי כניסה לעיסוק מקצועי (מחקרי מדיניות 11, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
274. קרמניצר, המרמה הפלילית (נבו, 2009)
275. קרמניצר-בנדור, חוק-יסוד הצבא
276. קרן וברזילי, השתלבות קבוצות פריפריה בחברה ובפוליטיקה בעידן שלום - א. החרדים בישראל (מחקרי מדיניות 9, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998)
277. קרן, דיני חוזים מפרספקטיבה פמיניסטית (2004)
278. קרניאל, הפרת אמונים בתאגיד
279. קרקו-אייל, דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה, תשנו-1996‏
280. ראבילו, חוק המתנה, תשכח-1968 - פירוש לחוקי החוזים
281. ראבילו, פרקים בדיני חיובים
282. רביד, סיקור אודיו-ויזואלי של בתי המשפט בישראל (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2016)
283. רבין, הזכות לחינוך
284. רביצקי, דתים וחילוניים בישראל - מלחמת תרבות (מחקרי מדיניות 4, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1997)
285. רדזינר, דיני קנסות - מחקר במשפט התלמוד (2014)
286. רובינשטיין-הר-זהב, חוק-יסוד הכנסת
287. רווה, על קוצו של דיו - גרפולוגיה משפטית וזיהוי זיופים (מדיה 10, 2015)
288. רוזן-צבי, ההליך האזרחי (2015)
289. רוזנברג, בין מעשה למחדל במשפט הפלילי (2014
290. רום, טעות בחוק הפלילי (2015)
291. רונן, התאמת חוזים בנסיבות משתנות
292. ריבלין, תאונת הדרכים - תחולת החוק, סדרי דין וחישוב הפיצויים (מהדורה רביעית)
293. רקובר, איכות הסביבה - היבטים רעיוניים ומשפטיים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1993)
294. רקובר, המסחר במשפט העברי (ספרית המשפט העברי, 1987)
295. רקובר, המשפט העברי בחקיקת הכנסת (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1988)
296. רקובר, המשפט העברי בפסיקת בתי המשפט בישראל (כרכים א-ב, ספרית המשפט העברי, 1989)
297. רקובר, הרמבם והחוק במדינת ישראל (ספרית המשפט העברי, 1985)
298. רקובר, זכות היוצרים במקורות היהודיים (ספרית המשפט העברי, 1991)
299. רקובר, לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי בפתחו של היובל השני (ספרית המשפט העברי, 1998)
300. רקובר, מטרה המקדשת את האמצעים (ספרית המשפט העברי, 2000)
301. רקובר, מסירות נפש - הקרבת היחיד למען הרבים (ספרית המשפט העברי, 2000)
302. רקובר, עושר ולא במשפט (ספרית המשפט העברי, 1987)
303. רקובר, שלטון החוק בישראל (ספרית המשפט העברי, 1989)
304. רקובר, תקנת השבים - מעמדו של עבריין שריצה את עונשו (ספרית המשפט העברי, 2007)
305. שבת (חלפון) ושבת, ירושה - עסקאות בירושה עתידה וצוואות הדדיות (פרלשטיין גינוסר, 2006)
306. שוורץ, מזונות, הליכי גבייה בלשכת ההוצאה לפועל (2014)
307. שור-עופרי, פופולריות ורשתות בדיני זכויות יוצרים (2011)
308. שטיינר, שוברים אי-שוויון - התמודדות עם אפליית ערבים בשוק העבודה הישראלי (המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013)
309. שטרן, פסיקת הלכה בשאלות מדיניות (מחקרי מדיניות 18, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999)
310. שיינפלד, נזיקין (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי,1991)
311. שילה, פירוש לחוק הירושה, תשכה-1965 (א)
312. שילה, פירוש לחוק הירושה, תשכה-1965 (ב)
313. שילה, פירוש לחוק הירושה, תשכה-1965 (ג)
314. שיפמן, דיני המשפחה בישראל
315. שיפמן, ספק קידושין במשפט הישראלי
316. שיתוף נכסים (חוק לישראל בעריכת נחום רקובר, ספרית המשפט העברי, 2009)
317. שלו, דיני חוזים - החלק הכללי
318. שלו, חוזים ומכרזים של הרשות הציבורית
319. שלו-אדר, דיני חוזים - תרופות
320. שמעוני, אופק חדש בבוררות - דיני בוררות עם ערכאת ערעור (2009)
321. שמעוני, גופים מעין-שיפוטיים - שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (2016)
322. שמעוני, דיני בוררות - אופק חדש בבוררות (מהד' 2, 2014)
323. שנהר, דיני לשון הרע
324. שנור, תביעות נזיקין סביבתיות (2011)
325. שפטל, האחריות הקפידה במשפט הפלילי (נבו, 2018)
326. שפיר, אגרות והיטלי פיתוח
327. שפיר-שמואלי מעודי, תאגידי מים וביוב
328. שפניץ, ניגוד עניינים במגזר הציבורי למעשה ולהלכה (2013)
329. שקרג'י, כללי ברירת הדין בענייני נישואין וגירושים לאור השינויים שחלו בדין המהותי (2015)
330. שרון, שחרור מוקדם ממאסר (נבו, 2003)
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין