פתח דבר, הקדמה ותוכן עניינים, 000 סעיף 1: מהות הנאמנות, 3 סעיף 2: יצירה, 51 סעיף 3: נכסי נאמנות, 71 סעיף 5: כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי, 93 סעיף 6: כספי הנאמנות, 103 סעיף 7: חשבונות ודיווח, 121 סעיף 8: שכר והוצאות, 157 סעיף 9: נאמנים אחדים, 199 סעיף 10: חובות וסמכויות, 235 סעיף 11: כפיפות לתנאי הנאמנות, 271 סעיף 12: אחריות, 285 סעיף 13: איסור טובת הנאה, 323 סעיף 14: ביטול פעולות, 351 סעיף 15: דין רווח אסור, 367 סעיף 16: נכסי נאמנות שנתבטלה, 381 סעיף 17: יצירה ותחילה של הקדש, 405 סעיף 18: שינוי וביטול של הקדש, 481 סעיף 19: הוראות בית המשפט, 511 סעיף 20: זכויות הנהנים, 535 סעיף 21: מינוי נאמן, 547 סעיף 22: פקיעת כהונתו של נאמן, 583 סעיף 23: שינוי וביטול על פי בית המשפט, 611 סעיף 24: אמצעי שמירה, 633 נספח, 641 חוקים, 649 מפתחות, 671 מפתח המקורות, 701
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין