1. הקדמה, תוכן עניינים ורשימת קיצורים, 000 2. פרק ראשון: מהות הביטוח, 1 3. פרק שני: מקורות משפט הביטוח בישראל, 33 4. פרק שלישי: פרשנות חוזה ביטוח, 77 5. פרק רביעי: הצדדים לחוזה הביטוח, 109 6. פרק 4.1 - הצדדים לחוזה הביטוח, 111 7. פרק 4.2 - ביטוח קבוצתי, 133 8. פרק 4.3 - עבירותו של חוזה הביטוח – המחאה, משכון ומכר, 161 9. פרק חמישי: זיקת ביטוח, 183 10. פרק שישי: עקרון השיפוי, 207 11. פרק שביעי: עקרון תום הלב, 257 12. פרק שמיני: כריתתו של חוזה הביטוח, 299 13. פרק תשיעי: חובת הגילוי של המבוטח, 345 14. פרק עשירי: מקרה הביטוח, 423 15. פרק אחד-עשר: חובת הזהירות של המבוטח, 469 16. פרק שנים-עשר: תקופת הביטוח, 517 17. פרק שלושה-עשר: דמי הביטוח, 547 18. פרק ארבעה-עשר: תגמולי הביטוח, 569 19. פרק חמישה-עשר: המוטב, 625 20. פרק שישה-עשר: תנאים וסייגים לחבות המבטח, 667 21. פרק שבעה-עשר: ביטול חוזה הביטוח, 727 22. פרק שמונה-עשר: תרופות, 787 23. פרק תשעה-עשר: שינויים בסיכון, 825 24. פרק 19.1 - סיכון שנתבטל, 827 25. פרק 19.2 - החמרת הסיכון, 861 26. פרק 19.3 - הפחתת הסיכון, 889 27. פרק 19.4 - אמצעים להקלת הסיכון, 893 28. תוכן ענינים - כרך ב, 925 29. פרק עשרים: הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבותו של המבטח, 927 30. פרק 20.1 - הודעה על קרות מקרה הביטוח, 929 31. פרק 20.2 - תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, 945 32. פרק 20.3 - בירור חבותו של המבטח, 951 33. פרק 20.4 - חובת הנמקה של דחיית התביעה, 963 34. פרק עשרים-ואחד: נטל הקטנת הנזק, 999 35. פרק עשרים-ושניים: גרימת מקרה הביטוח במתכוון, 1019 36. פרק עשרים-ושלושה: מרמה בתביעת תגמולים, 1047 37. פרק עשרים-וארבעה: סוכן הביטוח, 1081 38. פרק עשרים-וחמישה: תחלוף (שיבוב), 1163 39. פרק עשרים-ושישה: ביטוח אחריות, 1221 40. פרק עשרים-ושבעה: ביטוח יתר, 1321 41. פרק עשרים-ושמונה: ביטוח חסר, 1327 42. פרק עשרים-ותשעה: ביטוח כפל, 1353 43. פרק שלושים: נטלי הוכחה וסדרי דין, 1401 44. פרק 30.1 - נטל ההוכחה בתביעות ביטוח, 1403 45. פרק 30.2 - פוליגרף, 1429 46. פרק 30.3 - חיסיון, 1445 47. פרק 30.4 - תנית שיפוט ותנית בוררות חובה בחוזה ביטוח, 1467 48. פרק 30.5 - סדר דין מקוצר, 1477 49. פרק 30.6 - תובענה ייצוגית, 1489 50. פרק 30.7 - סמכות מקומית, 1507 51. פרק שלושים-ואחד: התיישנות, 1517 52. פרק שלושים-ושניים: הפיקוח על הביטוח, 1587 53. נספחים - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981, 1629 54. מפתחות, 1647
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין