הקדמה, תוכן עניינים ורשימת קיצורים, 000 פרק ראשון: מהות הביטוח, 1 פרק שני: מקורות משפט הביטוח בישראל, 33 פרק שלישי: פרשנות חוזה ביטוח, 77 פרק רביעי: הצדדים לחוזה הביטוח, 109 פרק 4.1 - הצדדים לחוזה הביטוח, 111 פרק 4.2 - ביטוח קבוצתי, 133 פרק 4.3 - עבירותו של חוזה הביטוח – המחאה, משכון ומכר, 161 פרק חמישי: זיקת ביטוח, 183 פרק שישי: עקרון השיפוי, 207 פרק שביעי: עקרון תום הלב, 257 פרק שמיני: כריתתו של חוזה הביטוח, 299 פרק תשיעי: חובת הגילוי של המבוטח, 345 פרק עשירי: מקרה הביטוח, 423 פרק אחד-עשר: חובת הזהירות של המבוטח, 469 פרק שנים-עשר: תקופת הביטוח, 517 פרק שלושה-עשר: דמי הביטוח, 547 פרק ארבעה-עשר: תגמולי הביטוח, 569 פרק חמישה-עשר: המוטב, 625 פרק שישה-עשר: תנאים וסייגים לחבות המבטח , 667 פרק שבעה-עשר: ביטול חוזה הביטוח, 727 פרק שמונה-עשר: תרופות, 787 פרק תשעה-עשר: שינויים בסיכון, 825 פרק 19.1 - סיכון שנתבטל, 827 פרק 19.2 - החמרת הסיכון, 861 פרק 19.3 - הפחתת הסיכון, 889 פרק 19.4 - אמצעים להקלת הסיכון, 893 תוכן ענינים - כרך ב, 925 פרק עשרים: הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבותו של המבטח, 927 פרק 20.1 - הודעה על קרות מקרה הביטוח, 929 פרק 20.2 - תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, 945 פרק 20.3 - בירור חבותו של המבטח, 951 פרק 20.4 - חובת הנמקה של דחיית התביעה, 963 פרק עשרים-ואחד: נטל הקטנת הנזק, 999 פרק עשרים-ושניים: גרימת מקרה הביטוח במתכוון, 1019 פרק עשרים-ושלושה: מרמה בתביעת תגמולים, 1047 פרק עשרים-וארבעה: סוכן הביטוח, 1081 פרק עשרים-וחמישה: תחלוף (שיבוב), 1163 פרק עשרים-ושישה: ביטוח אחריות, 1221 פרק עשרים-ושבעה: ביטוח יתר, 1321 פרק עשרים-ושמונה: ביטוח חסר, 1327 פרק עשרים-ותשעה: ביטוח כפל, 1353 פרק שלושים: נטלי הוכחה וסדרי דין, 1401 פרק 30.1 - נטל ההוכחה בתביעות ביטוח, 1403 פרק 30.2 - פוליגרף, 1429 פרק 30.3 - חיסיון, 1445 פרק 30.4 - תנית שיפוט ותנית בוררות חובה בחוזה ביטוח, 1467 פרק 30.5 - סדר דין מקוצר, 1477 פרק 30.6 - תובענה ייצוגית, 1489 פרק 30.7 - סמכות מקומית, 1507 פרק שלושים-ואחד: התיישנות, 1517 פרק שלושים-ושניים: הפיקוח על הביטוח, 1587 נספחים - חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 , 1629 מפתחות, 1647
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)