1. תוכן עניינים והקדמה, כרך א, 00 2. פרק 1: מהות הביטוח, 1 3. פרק 2: מקורות משפט הביטוח בישראל, 33 4. פרק 3: פרשנות, 75 5. פרק 4: הצדדים לחוזה הביטוח, 105 6. פרק 4.1: הצדדים לחוזה הביטוח, 107 7. פרק 4.2: ביטוח קבוצתי, 129 8. פרק 4.3: עבירותו של חוזה הביטוח - המחאה, משכון ומכר, 157 9. פרק 5: זיקת ביטוח, 177 10. פרק 6: עקרון השיפוי, 201 11. פרק 7: עקרון תום הלב, 257 12. פרק 8: כריתתו של חוזה הביטוח, 287 13. פרק 9: חובת הגילוי של המבוטח, 331 14. פרק עשירי: מקרה הביטוח, 407 15. פרק אחד-עשר: חובת הזהירות של המבוטח, 449 16. פרק 12: תקופת הביטוח, 495 17. פרק 13: דמי הביטוח, 521 18. פרק 14: תגמולי הביטוח, 541 19. פרק 15: המוטב, 595 20. פרק 16: תנאים וסייגים לחבות המבטח, 633 21. פרק 17: ביטול חוזה הביטוח, 687 22. פרק 18: תרופות, 745 23. פרק 19: שינויים בסיכון, 775 24. פרק 19.1: סיכון שנתבטל, 777 25. פרק 19.2: החמרת הסיכון, 807 26. פרק 19.3: הפחתת הסיכון, 831 27. פרק 19.4: אמצעים להקלת הסיכון, 835 28. פרק 20: הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבותו של המבטח, 865 29. פרק 20.1: הודעה על קרות מקרה הביטוח, 867 30. פרק 20.2: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, 883 31. פרק 20.3: בירור חבותו של המבטח, 887 32. פרק 20.4: חובת הנמקה של דחיית התביעה, 897 33. פרק 21: נטל הקטנת הנזק, 929 34. תוכן עניינים, כרך ב, 947 35. פרק 22: גרימת מקרה הביטוח במתכוון, 949 36. פרק 23: מרמה בתביעת תגמולים, 975 37. פרק 24: סוכן הביטוח, 1005 38. פרק 25: תחלוף (שיבוב), 1081 39. פרק 26: ביטוח אחריות, 1137 40. פרק 27: ביטוח יתר, 1233 41. פרק 28: ביטוח חסר, 1239 42. פרק 29: ביטוח כפל, 1263 43. פרק שלושים: נטלי הוכחה וסדרי דין, 1309 44. פרק 30.1: נטל ההוכחה בתביעות ביטוח, 1311 45. פרק 30.2: פוליגרף, 1335 46. פרק 30.3: חיסיון, 1371 47. פרק 30.4: עיקול זמני, 1391 48. פרק 30.5: תנית שיפוט בחוזה ביטוח, 1395 49. פרק 30.6: תנית בוררות חובה בחוזה ביטוח, 1401 50. פרק 30.7: סדר דין מקוצר, 1407 51. פרק 30.8: תובענה ייצוגית, 1419 52. פרק 30.9: סמכות מקומית, 1429 53. פרק 31: התיישנות, 1439 54. פרק 32: הפיקוח על הביטוח, 1501 55. נספחים, 1543 56. מפתחות, 1767
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין