תוכן עניינים והקדמה, כרך א, 00 פרק 1: מהות הביטוח, 1 פרק 2: מקורות משפט הביטוח בישראל, 33 פרק 3: פרשנות, 75 פרק 4: הצדדים לחוזה הביטוח, 105 פרק 4.1: הצדדים לחוזה הביטוח, 107 פרק 4.2: ביטוח קבוצתי, 129 פרק 4.3: עבירותו של חוזה הביטוח - המחאה, משכון ומכר, 157 פרק 5: זיקת ביטוח, 177 פרק 6: עקרון השיפוי, 201 פרק 7: עקרון תום הלב, 257 פרק 8: כריתתו של חוזה הביטוח, 287 פרק 9: חובת הגילוי של המבוטח, 331 פרק עשירי: מקרה הביטוח, 407 פרק אחד-עשר: חובת הזהירות של המבוטח, 449 פרק 12: תקופת הביטוח, 495 פרק 13: דמי הביטוח, 521 פרק 14: תגמולי הביטוח, 541 פרק 15: המוטב, 595 פרק 16: תנאים וסייגים לחבות המבטח, 633 פרק 17: ביטול חוזה הביטוח, 687 פרק 18: תרופות, 745 פרק 19: שינויים בסיכון, 775 פרק 19.1: סיכון שנתבטל, 777 פרק 19.2: החמרת הסיכון, 807 פרק 19.3: הפחתת הסיכון, 831 פרק 19.4: אמצעים להקלת הסיכון, 835 פרק 20: הודעה על קרות מקרה הביטוח ובירור חבותו של המבטח, 865 פרק 20.1: הודעה על קרות מקרה הביטוח, 867 פרק 20.2: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח, 883 פרק 20.3: בירור חבותו של המבטח, 887 פרק 20.4: חובת הנמקה של דחיית התביעה, 897 פרק 21: נטל הקטנת הנזק, 929 תוכן עניינים, כרך ב, 947 פרק 22: גרימת מקרה הביטוח במתכוון, 949 פרק 23: מרמה בתביעת תגמולים, 975 פרק 24: סוכן הביטוח, 1005 פרק 25: תחלוף (שיבוב), 1081 פרק 26: ביטוח אחריות, 1137 פרק 27: ביטוח יתר, 1233 פרק 28: ביטוח חסר, 1239 פרק 29: ביטוח כפל, 1263 פרק שלושים: נטלי הוכחה וסדרי דין, 1309 פרק 30.1: נטל ההוכחה בתביעות ביטוח, 1311 פרק 30.2: פוליגרף, 1335 פרק 30.3: חיסיון, 1371 פרק 30.4: עיקול זמני, 1391 פרק 30.5: תנית שיפוט בחוזה ביטוח, 1395 פרק 30.6: תנית בוררות חובה בחוזה ביטוח, 1401 פרק 30.7: סדר דין מקוצר, 1407 פרק 30.8: תובענה ייצוגית, 1419 פרק 30.9: סמכות מקומית, 1429 פרק 31: התיישנות, 1439 פרק 32: הפיקוח על הביטוח, 1501 נספחים, 1543 מפתחות, 1767
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)