תוכן עניינים, 1 פרק 1: הקדמה: תיקון 19 לחוק החברות – עיקרי החידושים, 13 פרק 2: הבראת חברות בחקיקה בישראל, והצורך בהשלמת החסר בעבר על ידי פסיקה, 19 פרק 3: הבראת חברות ותחומים סמוכים, 29 פרק 4: הבראה, מכירה או פירוק?, 55 פרק 5: סמכויות בית המשפט לעיכוב הליכי פירוק ולקידום ההבראה, 93 פרק 6: שאלות עקרוניות בדיני ההבראה, 99 פרק 7: הסדר בחברה ושימושיו, המהלך הכללי של אישור הסדר - הוראות כלליות בנוגע לבקשת הסדר ואישורו בהסדרים לסוגיהם, 263 פרק 8: הוראות החלות על פשרה או הסדר שמטרתם שינוי מבנה או מיזוג, 281 פרק 9: מִתאר כללי של הסדר ההבראה על פי סעיף 350 ושלביו, 317 פרק 10: הבקשה והצעת ההסדר, מידע וגילוי נאות, 329 פרק 11: הקפאת הליכים נגד החברה; הקפאת הליכים והנושה המובטח; הרחבת הקפאת ההליכים לשימור בעלות, 337 פרק 12: הפיקוח על החברה עד להסדר – בעל התפקיד, הגדרת תפקידו, סמכויותיו ואחריותו, 381 פרק 13: מימון החברה ואשראי חדש, 393 פרק 14: שימוש בנכסים משועבדים; הכוח למכור נכסים או להגיע לפשרה בגין תביעה גדולה גם טרם הסדר, 409 פרק 15: הספקת שירותי תשתית וכן מצרכים או שירותים חיוניים, 415 פרק 16: חוזים קיימים וחוזים מתמשכים, 421 פרק 17: אסיפות והצבעות לאישור הסדר, 441 פרק 18: הוראות מיוחדות נוספות לכפיית הסדר שמטרתו הבראת החברה על קבוצה מתנגדת, 465 פרק 19: אישור ההסדר, שיקול הדעת של בית המשפט, 475 פרק 20: תוקף ההסדר לאחר אישורו בידי בית המשפט; שינויים לאחר ההסדר, 485 פרק 21: השפעת אישור ההסדר על ערבות בעלי מניות, 501 פרק 22: השפעת אישור ההסדר על שחרור נושאי משרה מאחריות, 505 פרק 23: יחסי הגומלין בין הבראה לפירוק והמעבר בין ההליכים, 515 פרק 24: השלמת דיני ההבראה על ידי דיני הפירוק ופשיטת הרגל, 523 פרק 25: הסדרי איגרות חוב, 527 נספח, 561 מפתחות, 585
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)