1. תוכן עניינים, 1 2. פרק 1: הקדמה: תיקון 19 לחוק החברות – עיקרי החידושים, 13 3. פרק 2: הבראת חברות בחקיקה בישראל, והצורך בהשלמת החסר בעבר על ידי פסיקה, 19 4. פרק 3: הבראת חברות ותחומים סמוכים, 29 5. פרק 4: הבראה, מכירה או פירוק?, 55 6. פרק 5: סמכויות בית המשפט לעיכוב הליכי פירוק ולקידום ההבראה, 93 7. פרק 6: שאלות עקרוניות בדיני ההבראה, 99 8. פרק 7: הסדר בחברה ושימושיו, המהלך הכללי של אישור הסדר - הוראות כלליות בנוגע לבקשת הסדר ואישורו בהסדרים לסוגיהם, 263 9. פרק 8: הוראות החלות על פשרה או הסדר שמטרתם שינוי מבנה או מיזוג, 281 10. פרק 9: מִתאר כללי של הסדר ההבראה על פי סעיף 350 ושלביו, 317 11. פרק 10: הבקשה והצעת ההסדר, מידע וגילוי נאות, 329 12. פרק 11: הקפאת הליכים נגד החברה; הקפאת הליכים והנושה המובטח; הרחבת הקפאת ההליכים לשימור בעלות, 337 13. פרק 12: הפיקוח על החברה עד להסדר – בעל התפקיד, הגדרת תפקידו, סמכויותיו ואחריותו, 381 14. פרק 13: מימון החברה ואשראי חדש, 393 15. פרק 14: שימוש בנכסים משועבדים; הכוח למכור נכסים או להגיע לפשרה בגין תביעה גדולה גם טרם הסדר, 409 16. פרק 15: הספקת שירותי תשתית וכן מצרכים או שירותים חיוניים, 415 17. פרק 16: חוזים קיימים וחוזים מתמשכים, 421 18. פרק 17: אסיפות והצבעות לאישור הסדר, 441 19. פרק 18: הוראות מיוחדות נוספות לכפיית הסדר שמטרתו הבראת החברה על קבוצה מתנגדת, 465 20. פרק 19: אישור ההסדר, שיקול הדעת של בית המשפט, 475 21. פרק 20: תוקף ההסדר לאחר אישורו בידי בית המשפט;  שינויים לאחר ההסדר, 485 22. פרק 21: השפעת אישור ההסדר על ערבות בעלי מניות, 501 23. פרק 22: השפעת אישור ההסדר על שחרור נושאי משרה מאחריות, 505 24. פרק 23: יחסי הגומלין בין הבראה לפירוק והמעבר בין ההליכים, 515 25. פרק 24: השלמת דיני ההבראה על ידי דיני הפירוק ופשיטת הרגל, 523 26. פרק 25: הסדרי איגרות חוב, 527 27. נספח, 561 28. מפתחות, 585
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין