תוכן עניינים ושלמי תודה, 1 הקדמה מאת מאיר שמגר, 2 דברי פתיחה , 5 שער ראשון - חליפות ותמורות חברתיות בדיני החוזים ובדיני החברות בישראל, 19 פרק א: על הבסיס החברתי הטמון במוסד החוזי ובמוסד התאגידי ועל המונח ״משפט פרטי״, 29 פרק ב: עקרונות מרכזיים בדיני החוזים: מנוף להתפתחותה של אחריות חברתית במשפט הישראלי, 39 פרק ג: התאגיד כמנוף להתפתחותה של המהפכה החברתית, 71 פרק ד: תחולתה ומידתה של האחריות החברתית על פי דיני החוזים ודיני החברות, 117 שער שני - רעיון האמון הבינאישי כבסיסם החברתי של דיני החוזים, 179 חלק ראשון - על הרצוי כוחו של עקרון האמון הבינאישי. פרק א: מיפוי מונחים, 183 פרק ב: רעיון האמון הבינאישי כנורמה חברתית וכתאוריית-על של דיני החוזים, 197 פרק ג: הטמעתו החברתית של אמון בינאישי באמצעות הפן ההצהרתי (coercive) והפן הכופה (expressive) של דיני החוזים, 209 חלק שני - על המצוי: מודל משולש הציפיות, 221 פרק א: כריתת חוזה בראי משולש הציפיות, 231 פרק ב: תום לב במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה בראי משולש הציפיות, 253 פרק ג: ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו בראי משולש הציפיות, 267 פרק ד: תוכן החוזה: דיני הפרשנות וההשלמה בראי משולש הציפיות, 293 פרק ה: חוזה על-תנאי בראי משולש הציפיות, 315 פרקו: חוזה פסול בראי משולש הציפיות, 321 פרק ז: תום לב בקיום החוזה בראי משולש הציפיות, 329 פרק ח: סעדים בגין הפרת חוזה בראי משולש הציפיות, 361 פרק ט: על חקיקה צרכנית וחוזים אחידים, 395 פרק י: חוזה מתנה, 407 פרק יא: הגנת הציפייה והאמון בדיני החוזים המנהליים, 413 שער שלישי - על חברה וחברה במשפט הישראלי, 421 חלק ראשון - על תכליתה של החברה העסקית במשפט הישראלי. פרק א: ״תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה״, 427 פרק ב: דיני העבודה כמקרה מבחן, 437 חלק שני - התפיסה החברתית והתפיסה הכלכלית של דיני החברות. פרק א: עיון ולקחים מהמחלוקת ההיסטורית, 475 פרק ב: על רעיון האמון, על ציפיות רצויות ועל הפרדיגמה הכלכלית לדיני החברות כמצפן, 495 פרק ג: אחריותה החברתית של החברה העסקית ומקומו הרצוי של סעיף 11 לחוק החברות במסגרת התמורה החברתית במשפט הישראלי, 519 דברי סיום, 533 מפתחות, 535
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)