תוכן עניינים ושלמי תודה, 1 הקדמה מאת מאיר שמגר, 2 דברי פתיחה, 5 שער ראשון - חליפות ותמורות חברתיות בדיני החוזים ובדיני החברות בישראל, 19 פרק א: על הבסיס החברתי הטמון במוסד החוזי ובמוסד התאגידי ועל המונח ״משפט פרטי״, 29 פרק ב: עקרונות מרכזיים בדיני החוזים: מנוף להתפתחותה של אחריות חברתית במשפט הישראלי, 39 פרק ג: התאגיד כמנוף להתפתחותה של המהפכה החברתית, 71 פרק ד: תחולתה ומידתה של האחריות החברתית על פי דיני החוזים ודיני החברות, 117 שער שני - רעיון האמון הבינאישי כבסיסם החברתי של דיני החוזים, 179 חלק ראשון - על הרצוי כוחו של עקרון האמון הבינאישי. פרק א: מיפוי מונחים, 183 פרק ב: רעיון האמון הבינאישי כנורמה חברתית וכתאוריית-על של דיני החוזים, 197 פרק ג: הטמעתו החברתית של אמון בינאישי באמצעות הפן ההצהרתי (coercive) והפן הכופה (expressive) של דיני החוזים, 209 חלק שני - על המצוי: מודל משולש הציפיות, 221 פרק א: כריתת חוזה בראי משולש הציפיות, 231 פרק ב: תום לב במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה בראי משולש הציפיות, 253 פרק ג: ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו בראי משולש הציפיות, 267 פרק ד: תוכן החוזה: דיני הפרשנות וההשלמה בראי משולש הציפיות, 293 פרק ה: חוזה על-תנאי בראי משולש הציפיות, 315 פרקו: חוזה פסול בראי משולש הציפיות, 321 פרק ז: תום לב בקיום החוזה בראי משולש הציפיות, 329 פרק ח: סעדים בגין הפרת חוזה בראי משולש הציפיות, 361 פרק ט: על חקיקה צרכנית וחוזים אחידים, 395 פרק י: חוזה מתנה, 407 פרק יא: הגנת הציפייה והאמון בדיני החוזים המנהליים, 413 שער שלישי - על חברה וחברה במשפט הישראלי, 421 חלק ראשון - על תכליתה של החברה העסקית במשפט הישראלי. פרק א: ״תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה״, 427 פרק ב: דיני העבודה כמקרה מבחן, 437 חלק שני - התפיסה החברתית והתפיסה הכלכלית של דיני החברות. פרק א: עיון ולקחים מהמחלוקת ההיסטורית, 475 פרק ב: על רעיון האמון, על ציפיות רצויות ועל הפרדיגמה הכלכלית לדיני החברות כמצפן, 495 פרק ג: אחריותה החברתית של החברה העסקית ומקומו הרצוי של סעיף 11 לחוק החברות במסגרת התמורה החברתית במשפט הישראלי, 519 דברי סיום, 533 מפתחות, 535
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין