1. תוכן עניינים ושלמי תודה, 1 2. הקדמה מאת מאיר שמגר, 2 3. דברי פתיחה, 5 4. שער ראשון - חליפות ותמורות חברתיות בדיני החוזים ובדיני החברות בישראל, 19 5. פרק א: על הבסיס החברתי הטמון במוסד החוזי ובמוסד התאגידי ועל המונח ״משפט פרטי״, 29 6. פרק ב: עקרונות מרכזיים בדיני החוזים: מנוף להתפתחותה של אחריות חברתית במשפט הישראלי, 39 7. פרק ג: התאגיד כמנוף להתפתחותה של המהפכה החברתית, 71 8. פרק ד: תחולתה ומידתה של האחריות החברתית על פי דיני החוזים ודיני החברות, 117 9. שער שני - רעיון האמון הבינאישי כבסיסם החברתי של דיני החוזים, 179 10. חלק ראשון - על הרצוי כוחו של עקרון האמון הבינאישי. פרק א: מיפוי מונחים, 183 11. פרק ב: רעיון האמון הבינאישי כנורמה חברתית וכתאוריית-על של דיני החוזים, 197 12. פרק ג: הטמעתו החברתית של אמון בינאישי באמצעות הפן ההצהרתי (coercive) והפן הכופה (expressive) של דיני החוזים, 209 13. חלק שני - על המצוי: מודל משולש הציפיות, 221 14. פרק א: כריתת חוזה בראי משולש הציפיות, 231 15. פרק ב: תום לב במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה בראי משולש הציפיות, 253 16. פרק ג: ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו בראי משולש הציפיות, 267 17. פרק ד: תוכן החוזה: דיני הפרשנות וההשלמה בראי משולש הציפיות, 293 18. פרק ה: חוזה על-תנאי בראי משולש הציפיות, 315 19. פרקו: חוזה פסול בראי משולש הציפיות, 321 20. פרק ז: תום לב בקיום החוזה בראי משולש הציפיות, 329 21. פרק ח: סעדים בגין הפרת חוזה בראי משולש הציפיות, 361 22. פרק ט: על חקיקה צרכנית וחוזים אחידים, 395 23. פרק י: חוזה מתנה, 407 24. פרק יא: הגנת הציפייה והאמון בדיני החוזים המנהליים, 413 25. שער שלישי - על חברה וחברה במשפט הישראלי, 421 26. חלק ראשון - על תכליתה של החברה העסקית במשפט הישראלי. פרק א: ״תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה״, 427 27. פרק ב: דיני העבודה כמקרה מבחן, 437 28. חלק שני - התפיסה החברתית והתפיסה הכלכלית של דיני החברות. פרק א: עיון ולקחים מהמחלוקת ההיסטורית, 475 29. פרק ב: על רעיון האמון, על ציפיות רצויות ועל הפרדיגמה הכלכלית לדיני החברות כמצפן, 495 30. פרק ג: אחריותה החברתית של החברה העסקית ומקומו הרצוי של סעיף 11 לחוק החברות במסגרת התמורה החברתית במשפט הישראלי, 519 31. דברי סיום, 533 32. מפתחות, 535
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין