1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. מבוא, 19 3. פרק א - מושגי יסוד באפוטרופסות, 23 4. פרק ב - הגשת בקשה למינוי, 33 5. פרק ג - השיקולים המנחים את בית המשפט בקבלת ההחלטה, 47 6. פרק ד - צווים זמניים, 59 7. פרק ה - עקרונות יסוד במילוי תפקיד האפוטרופוס, 63 8. פרק ו - פעולות ראשונות שיש לבצע עם קבלת המינוי, 69 9. פרק ז - איתור זכויות: זכויות פיננסיות, ביטוח לאומי, זכויות נזיקיות, 79 10. פרק ח - הנהלת חשבונות ודוחות, 89 11. פרק ט - טיפול שוטף בכספיו של החסוי, 95 12. פרק י - פעולות שונות ברכוש החסוי וזכויותיו, 99 13. פרק יא - מיסים ודמי ביטוח לאומי, 113 14. פרק יב - פרטיות החסוי, 117 15. פרק יג - אחריותו הנזיקית של האפוטרופוס, 121 16. פרק יד - טיפול בענייניו הרפואיים של החסוי, 127 17. פרק טו - מתן הסכמה וקבלת החלטות בנושאים רפואיים, 135 18. פרק טז - אפוטרופוס לקטין, 145 19. פרק יז - חסוי בגיל זקנה – מגורים ותפקוד, 157 20. פרק יח - טיפול בענייניו של חסוי זקן המתגורר בביתו או בדיור מוגן, 163 21. פרק יט - שכירת מטפל סיעודי או עובד זר, 167 22. פרק כ - בית אבות – זקנים עצמאיים או תשושים, 177 23. פרק כא - סידור אשפוז לחסוי סיעודי או תשוש-נפש, 185 24. פרק כב - אפוטרופוס לאדם הלוקה בהפרעה נפשית, 195 25. פרק כג - אפוטרופוס לאדם הלוקה באחת ממחלות הדמנציה, 207 26. פרק כד - אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי), 213 27. פרק כה - היבטים פליליים בטיפול בחסוי, 219 28. פרק כו - צמצום, סיום או החלפה של אפוטרופסות, 227 29. פרק כז – פטירת החסוי, 231 30. אחרית דבר: "וזאת תורת האפוטרופוס", אביעד הכהן, 241 31. הוקרה ותודות, 251 32. נספחים, 253
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין