תוכן עניינים, 1 שער ראשון. פרק ראשון: מבוא, 3 פרק שני: מטרת המחקר, 5 פרק שלישי: רלונטיות המחקר, 9 פרק רביעי: מתכונת המחקר, 11 שער שני. פרק ראשון: התופעה ההיסטורית, 15 פרק שני: תפקיד המשפט בהקשר לתופעה ההיסטורית, 20 פרק שלישי: הגדרת ההסכם הקיבוצי, 27 שער שלישי. פרק ראשון: דגם עיוני מקובל, 33 פרק שני: הנחה א, 34 פרק שלישי: הנחה ב, 38 פרק רביעי: הנחה ג(1), 43 פרק חמישי: הנחה ג(2), 63 פרק שישי: מקור נורמטיביות ההסכם הקיבוצי בישראל, 68 פרק שביעי: נפקות הנורמטיביות לגבי חוזה העבודה האישי, 80 שער רביעי. פרק ראשון: יישום תניות ההסכם הקיבוצי דהאידנא - לדגם העיוני המקובל, 95 פרק שני: הפתרונות האפשריים, 98 פרק שלישי: אי הכללה בהסכם הקיבוצי, 100 פרק רביעי: תביעה מכוח הדין, 106 פרק חמישי: שליחות , 108 פרק שישי: רצון הצדדים - מפורש או משתמע, 112 פרק שביעי: ההסכם הקיבוצי כמכלול נורמטיבי, 114 פרק שמיני: דגם עיוני מוצע למבנה ההסכם הקיבוצי, 119 פרק תשיעי: היבטי הנורמטיביות בהתייחסות להסכם הקיבוצי כמכלול נורמטיבי, 123 פרק עשירי: נפקות הנורמטיביות בהתייחסות להסכם הקיבוצי כמכלול נורמטיבי, 125 פרק אחד עשר: סיכום, 127 רשימת מקורות, 129 מפתחות, 135
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)