תוכן עניינים כללי, 1 הקדמה, 51 פרק שלישי: תורת השליחות, 307 סעיף 1: השליחות ונושאה, 349 סעיף 2: דין השליחות, 427 סעיף 3: הקניית השליחות, 517 סעיף 4: כשרות השלוח, 641 סעיף 5: היקף השליחות, 675 סעיף 6: פעולה ללא הרשאה, 697 תוכן עניינים כללי, 891 סעיף 7: שליחות נסתרת, 935 סעיף 8: נאמנות וחובות השלוח, 1021 סעיף 9: תרופות, 1085 סעיף 10: נכסים ורווחים, 1115 סעיף 11: שיפוי, 1135 סעיף 12: עכבון, 1151 סעיף 13: קיזוז, 1171 סעיף 14: סיום השליחות, 1193 סעיף 15: סייגים לסיום השליחות, 1315 סעיף 16: שליחות משנה, 1361 סעיף 17: ריבוי שלוחים ושולחים, 1403 סעיף 18: ידיעה, 1419 סעיף 19: שמירת דינים, 1435 סעיף 20: ביטול, 1443 סעיף 21: תחילה והוראת מעבר, 1447 נספחים, 1459 מפתחות, 1547
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)