1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 1, פרשנות החוזה, 41 3. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 2, פרשנות החוזה ותוקף החוזה, 115 4. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 3, פרשנות החוזה והשלמת חסר (לאקונה) בו, 131 5. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 4, פרשנות החוזה ועקרון תום הלב, 213 6. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 5, גבול הפרשנות בחוזים, 229 7. שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 6, המקורות לדיני הפרשנות בחוזים, 249 8. שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 1, בעיות יסוד בפרשנות החוזה, 269 9. שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 2, בעיות יסוד בפרשנות החוזה והמשפט המשווה, 275 10. שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 3, הפרשנות התכליתית בחוזים, 287 11. שער 3: לשון החוזה - פרק 1, המשמעות הלשונית של הטקסט, 313 12. שער 3: לשון החוזה - פרק 2, מידות לחשיפת המשמעות הלשונית של החוזה, 373 13. שער 4: תכלית החוזה - פרק 1, מהותה של תכלית החוזה, 381 14. שער 4: תכלית החוזה - פרק 2, התכלית הסובייקטיבית - אומד דעתם של הצדדים, 403 15. שער 4: תכלית החוזה - פרק 3, מקורות התכלית הסובייקטיבית, 441 16. שער 4: תכלית החוזה - פרק 4, התכלית האובייקטיבית, 531 17. שער 4: תכלית החוזה - פרק 5, חזקות לזיהוי התכלית האובייקטיבית, 563 18. שער 5: שיקול דעת בפרשנות החוזה -  פרק 1, מהותו של שיקול הדעת הפרשני, 653 19. שער 5: שיקול דעת בפרשנות החוזה -  פרק 2, מצבים של שיקול דעת פרשני, 667 20. נספחים, 681 21. מפתח פסיקה, 703 22. מפתח ספרים, 753 23. מפתח עניינים, 793
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין