תוכן עניינים והקדמה, 1 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 1, פרשנות החוזה, 41 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 2, פרשנות החוזה ותוקף החוזה, 115 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 3, פרשנות החוזה והשלמת חסר (לאקונה) בו, 131 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 4, פרשנות החוזה ועקרון תום הלב, 213 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 5, גבול הפרשנות בחוזים, 229 שער 1: החוזה ומרכיבי פרשנותו - פרק 6, המקורות לדיני הפרשנות בחוזים, 249 שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 1, בעיות יסוד בפרשנות החוזה, 269 שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 2, בעיות יסוד בפרשנות החוזה והמשפט המשווה, 275 שער 2: פרשנות תכליתית בחוזים - פרק 3, הפרשנות התכליתית בחוזים, 287 שער 3: לשון החוזה - פרק 1, המשמעות הלשונית של הטקסט, 313 שער 3: לשון החוזה - פרק 2, מידות לחשיפת המשמעות הלשונית של החוזה, 373 שער 4: תכלית החוזה - פרק 1, מהותה של תכלית החוזה, 381 שער 4: תכלית החוזה - פרק 2, התכלית הסובייקטיבית - אומד דעתם של הצדדים, 403 שער 4: תכלית החוזה - פרק 3, מקורות התכלית הסובייקטיבית, 441 שער 4: תכלית החוזה - פרק 4, התכלית האובייקטיבית, 531 שער 4: תכלית החוזה - פרק 5, חזקות לזיהוי התכלית האובייקטיבית, 563 שער 5: שיקול דעת בפרשנות החוזה - פרק 1, מהותו של שיקול הדעת הפרשני, 653 נספחים, 681 מפתח פסיקה, 703 מפתח ספרים, 753 מפתח עניינים, 793 שער 5: שיקול דעת בפרשנות החוזה - פרק 2, מצבים של שיקול דעת פרשני, 667
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)