תוכן עניינים והקדמה, 1 שער 1: הצוואה ומרכיבי פרשנותה -  פרק 1, פרשנות וצוואה, 33 שער 1: הצוואה ומרכיבי פרשנותה -  פרק 2, פרשנות הצוואה ותוקף הצוואה, 87 שער 1: הצוואה ומרכיבי פרשנותה -  פרק 3, המקורות לדיני הפרשנות בצוואות, 103 שער 2: פרשנות תכליתית בצוואה - פרק 1, בעיות יסוד בפרשנות הצוואה, 119 שער 2: פרשנות תכליתית בצוואה - פרק 2, הפרשנות התכליתית בצוואה, 131 שער 3: לשון הצוואה - פרק 1, המשמעות הלשונית של הצוואה, 155 שער 3: לשון הצוואה - פרק 2, מידות לחשיפת המשמעות הלשונית של הצוואה, 177 שער 4: תכלית הצוואה - פרק 1, מהותה של תכלית הצוואה, 179 שער 4: תכלית הצוואה - פרק 2, התכלית הסובייקטיבית - אומד דעתו של המצווה, 189 שער 4: תכלית הצוואה - פרק 3, מקורות התכלית הסובייקטיבית, 207 שער 4: תכלית הצוואה - פרק 4, התכלית האובייקטיבית, 269 שער 4: תכלית הצוואה - פרק 5, חזקות לזיהוי התכלית האובייקטיבית, 287 שער 5: שיקול דעת שיפוטי בפרשנות הצוואה - פרק 1, שיקול דעת פרשני, 311 שער 5: שיקול דעת שיפוטי בפרשנות הצוואה - פרק 2, מצבים של שיקול דעת פרשני, 317 שער 6: דוקטרינות לבר-פרשניות - פרק 1, גבולות הפרשנות בצוואה, 321 שער 6: דוקטרינות לבר-פרשניות - פרק 2, תיקון טעות בצוואה, 351 שער 6: דוקטרינות לבר-פרשניות - פרק 3, פרשנות הצוואה והשלמת חסר (לאקונה) בה, 369
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין