1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא, 27 3. פרק 2: המבנים עליהם חלה תמ״א 38, 49 4. פרק 3: היחס בין תמ״א 38 לתכניות אחרות, 63 5. פרק 4: תנאים למתן היתר בניה מכוח תמ"א 38, 73 6. פרק 5: רכיבי חיזוק הבניין, 87 7. פרק 6: תוספות בניה מכוח תמ״א 38 - כללי, 97 8. פרק 7: תוספות בניה למבנים המיועדים למגורים - כללי, 115 9. פרק 8: סגירה ומילוי קומה מפולשת, 127 10. פרק 9: הקמת עד שתי קומות לבניין הקיים, 145 11. פרק 10: הקמת קומה חלקית על גג הבניין, 157 12. פרק 11: הקמת אגף נוסף, 167 13. פרק 12: הרחבת יחידות הדיור הקיימות, 181 14. פרק 13: סך זכויות הבניה שניתן לאשר במבנים המיועדים למגורים, 195 15. פרק 14: אישור תוספות בניה לפי תמ״א 38 ל״מבנה נמוך", 201 16. פרק 15: קיום זכויות בניה בלתי ממומשות במגרש המיועד למגורים, 213 17. פרק 16: חיזוק מבנים שאינם מיועדים למגורים, 225 18. פרק 17: הריסת בניין והקמתו מחדש, 233 19. פרק 18: הקמת מעלית, 259 20. פרק 19: הסדרת מקומות חניה, 273 21. פרק 20: תוספת זכויות בניה למגרש אחר (״ניוד זכויות״), 293 22. פרק 21: תכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א 38, 307 23. פרק 22: הוראות בינוי ועיצוב, 321 24. פרק 23: שיקול דעת הועדה המקומית, 335 25. פרק 24: יידוע הציבור ושמיעת התנגדויות, 361 26. פרק 25: ערר לועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה, 375 27. פרק 26: הפן הקנייני ביישום תמ״א 38 - כללי, 389 28. פרק 27: ביצוע עבודה ברכוש המשותף והריסת בניין והקמתו מחדש - הרוב הדרוש והנשיאה בעלויות, 407 29. פרק 28: הדיון בפני המפקח וסוגיית ״הדייר הסרבן״, 425 30. פרק 29: סוגיות קנייניות מיוחדות ביישום תמ״א 38, 449 31. פרק 30: הפטור ממס שבח לפרויקט לפי תמ״א 38, 463 32. פרק 31: תמ״א 38: הפטור ממס ערך מוסף, 485 33. פרק 32: תמ״א 38 - פטור מהיטל השגחה ואגרות בנייה, 509 34. פרק 33: תביעה בגין פגיעה במקרקעין של בעלי מקרקעין סמוכים, 533 35. נספחים, 557 36. מפתחות, 607
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין