תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: מבוא, 27 פרק 2: המבנים עליהם חלה תמ״א 38, 49 פרק 3: היחס בין תמ״א 38 לתכניות אחרות, 63 פרק 4: תנאים למתן היתר בניה מכוח תמ"א 38, 73 פרק 5: רכיבי חיזוק הבניין, 87 פרק 6: תוספות בניה מכוח תמ״א 38 - כללי, 97 פרק 7: תוספות בניה למבנים המיועדים למגורים - כללי, 115 פרק 8: סגירה ומילוי קומה מפולשת, 127 פרק 9: הקמת עד שתי קומות לבניין הקיים, 145 פרק 10: הקמת קומה חלקית על גג הבניין, 157 פרק 11: הקמת אגף נוסף, 167 פרק 12: הרחבת יחידות הדיור הקיימות, 181 פרק 13: סך זכויות הבניה שניתן לאשר במבנים המיועדים למגורים, 195 פרק 14: אישור תוספות בניה לפי תמ״א 38 ל״מבנה נמוך", 201 פרק 15: קיום זכויות בניה בלתי ממומשות במגרש המיועד למגורים, 213 פרק 16: חיזוק מבנים שאינם מיועדים למגורים, 225 פרק 17: הריסת בניין והקמתו מחדש, 233 פרק 18: הקמת מעלית, 259 פרק 19: הסדרת מקומות חניה, 273 פרק 20: תוספת זכויות בניה למגרש אחר (״ניוד זכויות״), 293 פרק 21: תכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א 38, 307 פרק 22: הוראות בינוי ועיצוב, 321 פרק 23: שיקול דעת הועדה המקומית, 335 פרק 24: יידוע הציבור ושמיעת התנגדויות, 361 פרק 25: ערר לועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה, 375 פרק 26: הפן הקנייני ביישום תמ״א 38 - כללי, 389 פרק 27: ביצוע עבודה ברכוש המשותף והריסת בניין והקמתו מחדש - הרוב הדרוש והנשיאה בעלויות, 407 פרק 28: הדיון בפני המפקח וסוגיית ״הדייר הסרבן״, 425 פרק 29: סוגיות קנייניות מיוחדות ביישום תמ״א 38, 449 פרק 30: הפטור ממס שבח לפרויקט לפי תמ״א 38, 463 פרק 31: תמ״א 38: הפטור ממס ערך מוסף, 485 פרק 32: תמ״א 38 - פטור מהיטל השגחה ואגרות בנייה, 509 פרק 33: תביעה בגין פגיעה במקרקעין של בעלי מקרקעין סמוכים, 533 נספחים, 557 מפתחות, 607
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)