1. פתח דבר ותוכן עניינים, 1 2. מבוא, 13 3. שער ראשון - למהותו של המושג עיוות דין בהליך הפלילי, 23 4. פרק ראשון: השימוש במושג עיוות דין בחקיקה בפסיקה ובספרות, 27 5. פרק שני: תאוריית המערכות העצמאיות והמושג עיוות דין, 43 6. פרק שלישי: הגדרה, תכנים ונפקות, 71 7. שער שני - שיקול-דעת על רקע סמכות: סעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי – דחיית ערעור על אף קבלת טענה מטענות הערעור מאחר ולא נגרם עיוות דין, 95 8. פרק ראשון: סעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי במשפטנו, 101 9. פרק שני: מבט השוואתי: מהעולם האנגלו-אמריקני לעולם הקונטיננטלי, 111 10. פרק שלישי: נחיצותה של הוראת סעיף 215 לחוק סדר הדין הפלילי, 149 11. שער שלישי - משפט חוזר בפלילים כסעד למקרים של עיוות דין, 159 12. פרק ראשון: עקרון הסופיות ומשפט חוזר, 163 13. פרק שני: המשפט החוזר – מהתקופה העותמאנית, 177 14. פרק שלישי: משפט חוזר בישראל – הלכה למעשה, 243 15. פרק רביעי: פרשת עמוס ברנס – האומנם משפט חוזר כהליך לאבחון ותיקון עיוות דין?, 261 16. פרק חמישי: חנינה ומשפט חוזר, 273 17. פרק שישי:_ הליכי בית משפט לאחר פסק דין מרשיע, סופי וחלוט – מבט השוואתי, 285 18. פרק שביעי: עיוות דין ומשפט חוזר – הערכה וסיכום, 319 19. שער רביעי - סיכומים, מסקנות והמלצות, 325 20. מפתחות, 347
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין