שער ותוכן עניינים פרק א׳ — המצב המשפטי לפני חקיקת החוק, 1 פרק ב׳ — בתי־משפט מינהליים מכוח החוק, 9 פרק ג׳ — סוגי העתירות המינהליות, 25 פרק ד׳ — ארנונה כללית, 37 פרק ה' - עתירות בעניין חופש המידע, 61 פרק ו׳ — חינוך, 79 פרק ז׳ — מכרזים, 99 פרק ח׳ — רישוי עסקים, 139 פרק ט׳ — רשויות מקומיות, 145 פרק י׳ — תכנון ובנייה, 173 פרק י״א — כלי ירייה, 215 פרק י״ב — כניסה לישראל, 221 פרק י״ג — דיור ציבורי, 241 פרק י״ד — תעבורה, 249 פרק ט״ו — הסדרת עיסוק, 255 פרק ט״ז - עורכי־דין, 261 פרק י״ז — עתירות מינהליות — נושאים דיוניים, 273 פרק י״ח — צווי ביניים (סעדים זמניים), 305 פרק י״ט — סוגי הערעורים המינהליים, 321 פרק כ׳ — ערעור מינהלי בענייני אגודה שיתופית, 335 פרק כ״א — תובענה מינהלית, 343 פרק כ״ב — ערעור על הליכים מינהליים, 355 פרק כ״ג — הוראות כלליות, 363 פרק כ״ד — עתירה נגד החלטתה של ועדת שחרורים, 379 מפתחות, 395
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)