תוכן עניינים ותודות, 1 שער ראשון, 19 פרק שני: הגדרה, 23 פרק שלישי: דיור בר-השגה בישראל, 29 פרק רביעי: דיור בר-השגה בארצות-הברית, 79 פרק חמישי: דיור בר-השגה באירופה, 117 פרק שישי: דיור בר-השגה בישראל ובמדינות אחרות: מסקנות, 141 פרק ראשון: פתח דבר, 145 פרק שני: שיח הזכויות החברתיות, 149 פרק שלישי: הזכות לדיור: הגדרה, תוכן וקלסיפיקציה, 157 פרק רביעי: המעמד הנורמטיבי של הזכות לדיור בישראל, 177 פרק חמישי: אכיפת הזכות לדיור באמצעות בתי משפט, 203 פרק שישי: דיור בר-השגה כביטוי של הזכות לדיור, 259 פרק ראשון: פתח דבר, 281 פרק שני: תכליות אפשריות של דיור בר-השגה, 285 פרק שלישי: התכלית המעצימה: שלב ראשון, 321 פרק רביעי: הצדקות לתכלית המעצימה, 347 פרק חמישי: התכלית המעצימה: שלב שני, 375 פרק שישי: יישום התכלית המעצימה על מודלים קיימים לדיור, 401 סיכום , 453 מפתחות , 457
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)