תוכן עניינים והקדמה, 0 מבוא, 1 ראשית דבר, 2 פרק ראשון - הנורמות האנטי תכנוניות: הגבלת הזכות לתכנון המס מכוח עקרון תום הלב, 26 פרק שני - האם הנורמות האנטי תכנוניות יוצרות ״המנעות ממס״ או״השתמטות ממס״, 67 פרק שלישי - הנורמות האנטי תכנוניות — קווי יסוד, 86 פרק רביעי - נורמות אנטי תכנוכיות מדומות, 139 פרק חמישי - תחולת הנורמות האנטי תכנוניות על חקיקה פיסקלית חסרת נורמות אנטי תכנוניות, 165 פרק שישי - שיקול הדעת המינהלי בהפעלת הנורמות האנטי תכנוניות, 168 פרק שביעי - התנאי המקדמי להפעלת הנורמות האנטי תכנוניות: הפחתת מס או חשש להפחתת מס, 186 פרק שמיני - עילת הסיווג מחדש: העסקה המלאכותית, 209 פרק תשיעי - עילת הסיווג מחדש: הפחתת מס בלתי נאותה, 258 פרק עשירי - מהות הסיווג מחדש, 267 פרק אחד עשר - הסיווג מחדש והצד השני לעסקה, 284 נספח, 301 מפתחות, 305
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין