תאגידים, ממשלים ורואי חשבון, 1 תכנית החלוקה: המסגרת, 2 תכנית החלוקה: היישום, 3 פטור ושחרור מחובת פרסום תשקיף-אימתי?, 5 הדוח התקופתי בחברה ציבורית והדוח השנתי בחברה פרטית-השינויים לאור חוק החברות החדש ולאוד דרישות רשות ניירות ערך, 6 רואה החשבון בראי חוק החברות החדש, 7 עקרונות יסוד המנחים את חוק החברות החדש, 8 המאבק סביב הגדרתו של דואה החשבון כמבקר בחוק החברות החדש, 9 הנוסח החדש של דוח המבקרים ואחריות רואה החשבון הנגזרת מכך, 10 גיוס הון מהציבור - היכן וכיצד?, 11 על אחריותם האישית של רואי חשבון ומנהלים מיוחדים שמונו בהליך ביניים של שיקום חברות, 12 רואה החשבון כמסייע לעבירת לקוחו - לקחי משפט הבנקאים, 14 מאה שנה למטוטלת האחריות האזרחית של רואי החשבון, 15 הרשאית חברה להחליף את רואה החשבון במהלך שנת הכספים?, 16 ועדת הביקורת בחברה לאור החקיקה החדשה, 17 תפקידו של המבקר הפנימי מהיבטים שונים, 18 האם אחראי רואה החשבון בגין "אחריות המוצר" כלפי כולי עלמא, 19 אחריות לנזק בגין פרט מטעה בתשקיף לאור החקיקה החדשה, 20 תיקון 4 לפקודת החברות - אחריות נושאי משרה, 21 ועדת הביקורת בחברה לאור החקיקה החדשה, 22 ביטוח ושיפוי נושאי משרה בחברה, 23 שיקום חברות ־ 11 Chapter ־ תוצרת ישראל, 24 מיסוי הקצאת מניות ואופציות לעובדים, 26 כיצד ניתן לפטר דירקטור בחברה, 27 הרפורמה בחוק ניירות ערך, 28 המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון - מעמד, סמכויות ותחומי תפקידים, 29 ועדות ביקורת - ייעודן ותפקודן, 30 שיפוי וביטוח דירקטורים בגין הפרת חובת הזהירות והמיומנות, 31 שיפוי וביטוח דירקטורים בגין הפרת חובת הזהירות והמיומנות, 32 תפקודם ואחריותם של דירקטורים מקרב הציבור, 33 חברות בית, 34 הקצאת מניות הטבה מהון מותאם ע"פ גילוי דעת 36, 35 שכר וגמול לדירקטורים, 36 הערכת השינויים האחרונים שחלו בתקנות בעניין חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, 37 הלוואות בעלי שליטה לחברות שבשליטתם, 38 המס על ניירות ערך לאור חוק תיאומים בשל אינפלציה, 39 מהי ׳תעשיה׳ על פי החוק לעידוד התעשיה?, 40 השקעות במחקר ופיתוח על פי חוק ׳אלסינס', 41 אימתי לא תהיה חברת מעטים בגדר נישום זכאי?, 42 מיסוי ניירות ערך ישראליים בחו״ל, 43 אי הכרה בהוצאות מימון לרכישת "מילוות מועדפים", 44 מיסוי הפרשי הצמדה והפרשי שער, 45 מיסוי ניירות ערך סחירים לאור חוק המיסוי בתנאי אינפלציה, 46 מיסוי והפרשי הצמדה, 47 הרהורים בנושא האחריות המקצועית של רואה החשבון, 48 ריבית והפרשי הצמדה כהוצאה בלתי מוכרת, 49 ניצול מידע פנימי - כעבירה, 50 ההצמדה בסבך המשפטי, 51 מיזוג וארגון מחדש של חברות, 52 מיזוג חברות, 54 גילוי נאות ה"מגנה קרתה" להגנת המשקיע, 55 פעולות בלתי חוקיות של לקוחות רואה החשבון, 56 מהי התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע?, 57 היבט המס של החברה לאור התיקונים המוצעים, 58 השפעת השינויים בפיקוח על מט"ח על מיסוי השקעות, 59 שנה לרפורמה במס - הישגים והערכות, 60 על תקלה שבהגדרת "רואה חשבון", 61 חוק החברות הממשלתיות, 62 תפקידו של רואה החשבון כמבקר דו"חות החברה, 63 אי תלותו של רואה החשבון, 64 לשאלת מעמדו המשפטי של רואה חשבון החברה, 65 אי תלות למעשה ואי תלות נראית, 66 השלכותיו של חוק חוזה קבלנות על רואי החשבון, 67 דיווח תקופתי ומיידי של חברות ציבוריות, 68 מינויו, פיטוריו, אי תלותו של רואה חשבון החברה, 69 מה מצפה הציבור מרואה החשבון?, 70 על כלבים וזאבים, 71 דיני החברות בעשור הבא, 72 אחריותו הפלילית של רואה החשבון לתוכן התשקיף, 74 תרופות בלתי קונבנציונליות בפירוק חברה, 75 מה חידשה הועדה לתיקון פקודת החברות?, 76 הערות להצעת חוק ניירות ערך, 77 כל שנה מחדש, 4 הנפקת ניירות ערך בשוק ההשקעות החלופי בלונדון (aim), 13 משוק משותף לקהילה מאוחדת - לקראת אירופה 1992, 25 מגמות חדשות באחריות רואה החשבון, 53 חבות במס של תשלום לרואה חשבון בגין הפסקת שירותיו, 73
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)