1. תוכן עניינים, 1 2. פרק א: מבוא לדיני מסים והסמכות להטלת מס, 1 3. פרק ב: השלכות המיסוי על הפעילות הכלכלית, 32 4. פרק ג: פרשנות דיני מיסים, 37 5. פרק ד: תורת המקור, 45 6. פרק ה: הכנסה חייבת, 54 7. פרק ו: חשבונאות מס ועיתוי הכנסות, 64 8. פרק ז: הכנסה הונית מול הכנסה פירותית, 73 9. פרק ח: הכנסה מעסק, ממשלח יד ומעסקת אקראי, 82 10. פרק ט: פיצויים בחיי עסק, 98 11. פרק י 1: הכנסת עבודה והכנסות רעיוניות, 106 12. פרק י 2: אופציות ומניות לעובדים, 134 13. פרק יא : מענקי פרישה לעובדים, 180 14. פרק יב: הכנסות פסיביות, 192 15. פרק יג: הכנסות פסיביות, 217 16. פרק יד: סעיף העוללות, 232 17. פרק טו: הכנסות רעיוניות, 235 18. פרק טז: שינוי ייעוד, 243 19. פרק יז: מיסוי בינלאומי, 251 20. פרק יח: פטורים, 323 21. פרק יט: הוצאות, 326 22. פרק כ: הוצאות פחת, 348 23. פרק כא: הגבלת ניכוי הוצאות, 353 24. פרק כב: קיזוז הפסדים, 357 25. פרק כג: רווחי הון, 365 26. פרק כד: הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות, 433 27. פרק כה: מיסוי חברות, 464 28. פרק כו: שינויי מבנה, 499 29. פרק כד: הליכי שומה, 516 30. פרק כח: מיסוי בתנאי אינפלציה, 522 31. נספח א - עקרונות מס ערך מוסף, 526 32. מפתחות, 568
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין