תוכן עניינים, 1 פרק א: מבוא לדיני מסים והסמכות להטלת מס, 1 פרק ב: השלכות המיסוי על הפעילות הכלכלית, 32 פרק ג: פרשנות דיני מיסים, 37 פרק ד: תורת המקור, 45 פרק ה: הכנסה חייבת, 54 פרק ו: חשבונאות מס ועיתוי הכנסות, 64 פרק ז: הכנסה הונית מול הכנסה פירותית, 73 פרק ח: הכנסה מעסק, ממשלח יד ומעסקת אקראי, 82 פרק ט: פיצויים בחיי עסק, 98 פרק י 1: הכנסת עבודה והכנסות רעיוניות, 106 פרק י 2: אופציות ומניות לעובדים, 134 פרק יא : מענקי פרישה לעובדים, 180 פרק יב: הכנסות פסיביות, 192 פרק יג: הכנסות פסיביות, 217 פרק יד: סעיף העוללות, 232 פרק טו: הכנסות רעיוניות, 235 פרק טז: שינוי ייעוד, 243 פרק יז: מיסוי בינלאומי, 251 פרק יח: פטורים, 323 פרק יט: הוצאות, 326 פרק כ: הוצאות פחת, 348 פרק כא: הגבלת ניכוי הוצאות, 353 פרק כב: קיזוז הפסדים, 357 פרק כג: רווחי הון, 365 פרק כד: הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות, 433 פרק כה: מיסוי חברות, 464 פרק כו: שינויי מבנה, 499 פרק כד: הליכי שומה, 516 פרק כח: מיסוי בתנאי אינפלציה, 522 נספח א - עקרונות מס ערך מוסף, 526 מפתחות, 568
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)