תוכן עניינים, 1 פרק א: מבוא לדיני מסים והסמכות להטלת מס, 1 פרק ב: השלכות המיסוי על הפעילות הכלכלית, 32 פרק ג: פרשנות דיני מיסים, 37 פרק ד: תורת המקור, 45 פרק ה: הכנסה חייבת, 54 פרק ו: חשבונאות מס ועיתוי הכנסות, 64 פרק ז: הכנסה הונית מול הכנסה פירותית, 73 פרק ח: הכנסה מעסק, ממשלח יד ומעסקת אקראי, 82 פרק ט: פיצויים בחיי עסק, 98 פרק י 1: הכנסת עבודה והכנסות רעיוניות, 106 פרק י 2: אופציות ומניות לעובדים, 134 פרק יא : מענקי פרישה לעובדים, 180 פרק יב: הכנסות פסיביות, 192 פרק יג: הכנסות פסיביות, 217 פרק יד: סעיף העוללות, 232 פרק טו: הכנסות רעיוניות, 235 פרק טז: שינוי ייעוד, 243 פרק יז: מיסוי בינלאומי, 251 פרק יח: פטורים, 323 פרק יט: הוצאות, 326 פרק כ: הוצאות פחת, 348 פרק כא: הגבלת ניכוי הוצאות, 353 פרק כב: קיזוז הפסדים, 357 פרק כג: רווחי הון, 365 פרק כד: הימנעות ממס ועסקאות מלאכותיות, 433 פרק כה: מיסוי חברות, 464 פרק כו: שינויי מבנה, 499 פרק כד: הליכי שומה, 516 פרק כח: מיסוי בתנאי אינפלציה, 522 נספח א - עקרונות מס ערך מוסף, 526 מפתחות, 568
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין