1. תוכן עניינים, 1 2. פרק א: הרקע לחקיקת חוק החברות, 1 3. פרק ב: עקרונות היסוד המנחים את חוק החברות, 7 4. פרק ג: מבנה וממשל בחברה, 17 5. פרק ד: ההפרדה בין שליטה לבעלות בחברות כגורם מנחה בחקיקת חוק החברות, 28 6. פרק ה: משולש הכוחות בחברה, 37 7. פרק ו: תכלית החברה, 42 8. פרק ז: שיקולים בהקמתה של החברה, 51 9. פרק ח: זכות ההתאגדות, 59 10. פרק י: הרמת מסך ההתאגדות והמבנה הקונצרני, 66 11. פרק יא: יזם ההחברה והחוזים המקדמיים, 81 12. פרק יב: מסמכי ההתאגדות – התקנון, 88 13. פרק יג: מטרות החברה ודוקטרינת האולטרה-וירס, 99 14. פרק יד: שם החברה, 110 15. פרק טו: רישום החברה ורישום מסמכים אצל רשם החברות, 116 16. פרק טז: תורת האורגנים, 121 17. פרק יז: אחריות החברה לפעולות האורגנים, 128 18. פרק יח: אסיפות החברה ותפקידי הפיקוח, 133 19. פרק יט: ההצבעה באסיפה הכללית, 152 20. פרק כ: אילוצים בתפעול נכון של הדירקטוריון, 170 21. פרק כא: הדירקטוריון - סמכויות ונהלים, 180 22. פרק כב: הדירקטוריון - נוהל פעילות, 185 23. פרק כג: ועדת ביקורת, 193 24. פרק כד: המנכ״ל, 202 25. פרק כה: משרד רשום, 216 26. פרק כו: מרשם בעלי המניות, 219 27. פרק כז: דיווחים שנתיים ומידיים, 225 28. פרק כח: הדוחות הכספיים, 254 29. פרק כט: המבקר הפנימי, 268 30. פרק ל: רואה חשבון מבקר, 276 31. פרק לא: בעלי המניות בחברה, 299 32. פרק לב: זכויות וחובות של בעלי מניות, 307 33. פרק לג: תביעה נגזרת והגנה נגזרת, 327 34. פרק לד: תובענה ייצוגית, 342 35. פרק לה: מינוי וסיום כהונה של דירקטורים, 360 36. פרק לו: דירקטור מקרב הציבור (דמ״צ), 370 37. פרק לז: הדירקטור החיצוני (דח״צ), 384 38. פרק לח: חובת הזהירות והמיומנות, 414 39. פרק לט: חובת האמונים, 432 40. פרק מ: ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה, 443 41. פרק מא: זכויות דירקטורים, 452 42. פרק מב: עסקאות עם בעלי עניין, 454 43. פרק מג: אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה, 470 44. פרק מד: ניירות ערך של החברה ופעולות בהם, 487 45. פרק מה: שמירת הון החברה וחלוקה, 491 46. פרק מו: מיזוג חברות, 533 47. פרק מז: הצעות רכש, 545 48. נספח - חוק החברות, תשנ״ט-1999, 567
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין