פרק א: הרקע לחקיקת חוק החברות, 1 תוכן עניינים, 1 פרק ב: עקרונות היסוד המנחים את חוק החברות, 7 פרק ג: מבנה וממשל בחברה, 17 פרק ד: ההפרדה בין שליטה לבעלות בחברות כגורם מנחה בחקיקת חוק החברות, 28 פרק ה: משולש הכוחות בחברה, 37 פרק ו: תכלית החברה, 42 פרק ז: שיקולים בהקמתה של החברה, 51 פרק ח: זכות ההתאגדות, 59 פרק י: הרמת מסך ההתאגדות והמבנה הקונצרני, 66 פרק יא: יזם ההחברה והחוזים המקדמיים, 81 פרק יב: מסמכי ההתאגדות – התקנון, 88 פרק יג: מטרות החברה ודוקטרינת האולטרה-וירס, 99 פרק יד: שם החברה, 110 פרק טו: רישום החברה ורישום מסמכים אצל רשם החברות, 116 פרק טז: תורת האורגנים, 121 פרק יז: אחריות החברה לפעולות האורגנים, 128 פרק יח: אסיפות החברה ותפקידי הפיקוח, 133 פרק יט: ההצבעה באסיפה הכללית, 152 פרק כ: אילוצים בתפעול נכון של הדירקטוריון, 170 פרק כא: הדירקטוריון - סמכויות ונהלים, 180 פרק כב: הדירקטוריון - נוהל פעילות, 185 פרק כג: ועדת ביקורת, 193 פרק כד: המנכ״ל, 202 פרק כה: משרד רשום, 216 פרק כו: מרשם בעלי המניות, 219 פרק כז: דיווחים שנתיים ומידיים, 225 פרק כח: הדוחות הכספיים, 254 פרק כט: המבקר הפנימי, 268 פרק ל: רואה חשבון מבקר, 276 פרק לא: בעלי המניות בחברה, 299 פרק לב: זכויות וחובות של בעלי מניות, 307 פרק לג: תביעה נגזרת והגנה נגזרת, 327 פרק לד: תובענה ייצוגית, 342 פרק לה: מינוי וסיום כהונה של דירקטורים, 360 פרק לו: דירקטור מקרב הציבור (דמ״צ), 370 פרק לז: הדירקטור החיצוני (דח״צ), 384 פרק לח: חובת הזהירות והמיומנות, 414 פרק לט: חובת האמונים, 432 פרק מ: ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה, 443 פרק מא: זכויות דירקטורים, 452 פרק מב: עסקאות עם בעלי עניין, 454 פרק מג: אחריות אישית של דירקטורים ונושאי משרה, 470 פרק מד: ניירות ערך של החברה ופעולות בהם, 487 פרק מה: שמירת הון החברה וחלוקה, 491 פרק מו: מיזוג חברות, 533 פרק מז: הצעות רכש, 545 נספח - חוק החברות, תשנ״ט-1999, 567
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)