תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק א: רקע לחקיקת חוק החברות, 51 פרק ב: עקרונות היסוד המנחים את חוק החברות, 67 פרק ג: שיקולים בהקמתה של חברה, 83 פרק ד: שם החברה, 97 פרק ה: ההפרדה בין שליטה לבעלות בחברות ו-"דילמת נציג", 105 פרק ו: תכלית החברה, 123 פרק ז: יזם החברה והחוזים המקדמיים, 135 פרק ח: מסמכי ההתאגדות – התקנון, 145 פרק ט: מטרות החברה ודוקטרינת האולטרה-וירס, 161 פרק י: רשם החברות, 171 פרק יא: משרד רשום, 177 פרק יב: מניות ואגרות חוב של חברה, 181 פרק יג: חברה לתועלת הציבור, 191 פרק יד: עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, 211 פרק טו: תורת האורגנים, 223 פרק טז: אחריות החברה לפעילות האורגנים, 233 פרק יז: הרמת מסך ההתאגדות והמבנה הקונצרני, 241 פרק יח: משולש הכוחות בחברה, 271 פרק יט: ממשל תאגידי תקין, 279 פרק כ: בעלי המניות בחברה, 295 פרק כא: זכויות וחובות בעלי מניות, 311 פרק כב: עסקאות בעלי עניין, 339 פרק כג: זכות בעלי המניות לסעד במקרה של קיפוח, 367 פרק כד: תביעה נגזרת והגנה נגזרת, 377 פרק כה: תובענה ייצוגית, 407 פרק כו: אסיפות החברה, 437 פרק כז: ההצבעה באסיפה הכללית, 461 פרק כח: אילוצים בתפקוד דירקטוריון, 481 פרק כט: הדירקטוריון – תפקידים וסמכויות, 495 פרק ל: התנהלות הדירקטוריון, 503 פרק לא: מינוי וסיום כהונה של דירקטורים, 523 פרק לב: חובת הזהירות והמיומנות, 551 פרק לג: חובת אמונים, 587 פרק לד: הדירקטור החיצוני (דח"צ), 617 פרק לה: ועדת הביקורת, 653 פרק לו: אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 671 פרק לז: זכויות דירקטורים, 721 פרק לח: ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה, 725 תוכן עניינים ורשימת קיצורים - כרך ב, 739 פרק לט: (1) המבקר הפנימי (2) הבקרה הפנימית, 741 פרק מ: רואה חשבון מבקר, 757 פרק מא: המנכ"ל, 789 פרק מב: מזכיר החברה, 805 פרק מג: דיווחים שנתיים ומידיים, 823 פרק מד: דוחות כספיים, 869 פרק מה: שמירת הון החברה וחלוקה, 891 פרק מו: תגמול בכירים, 951 פרק מז: מיזוג חברות, 999 פרק מח: הצעות רכש, 1039 מפתחות, 1089
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)