1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק א: רקע לחקיקת חוק החברות, 51 3. פרק ב: עקרונות היסוד המנחים את חוק החברות, 67 4. פרק ג: שיקולים בהקמתה של חברה, 83 5. פרק ד: שם החברה, 97 6. פרק ה: ההפרדה בין שליטה לבעלות בחברות ו-"דילמת נציג", 105 7. פרק ו: תכלית החברה, 123 8. פרק ז: יזם החברה והחוזים המקדמיים, 135 9. פרק ח: מסמכי ההתאגדות – התקנון, 145 10. פרק ט: מטרות החברה ודוקטרינת האולטרה-וירס, 161 11. פרק י: רשם החברות, 171 12. פרק יא: משרד רשום, 177 13. פרק יב: מניות ואגרות חוב של חברה, 181 14. פרק יג: חברה לתועלת הציבור, 191 15. פרק יד: עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, 211 16. פרק טו: תורת האורגנים, 223 17. פרק טז: אחריות החברה לפעילות האורגנים, 233 18. פרק יז: הרמת מסך ההתאגדות והמבנה הקונצרני, 241 19. פרק יח: משולש הכוחות בחברה, 271 20. פרק יט: ממשל תאגידי תקין, 279 21. פרק כ: בעלי המניות בחברה, 295 22. פרק כא: זכויות וחובות בעלי מניות, 311 23. פרק כב: עסקאות בעלי עניין, 339 24. פרק כג: זכות בעלי המניות לסעד במקרה של קיפוח, 367 25. פרק כד: תביעה נגזרת והגנה נגזרת, 377 26. פרק כה: תובענה ייצוגית, 407 27. פרק כו: אסיפות החברה, 437 28. פרק כז: ההצבעה באסיפה הכללית, 461 29. פרק כח: אילוצים בתפקוד דירקטוריון, 481 30. פרק כט: הדירקטוריון – תפקידים וסמכויות, 495 31. פרק ל: התנהלות הדירקטוריון, 503 32. פרק לא: מינוי וסיום כהונה של דירקטורים, 523 33. פרק לב: חובת הזהירות והמיומנות, 551 34. פרק לג: חובת אמונים, 587 35. פרק לד: הדירקטור החיצוני (דח"צ), 617 36. פרק לה: ועדת הביקורת, 653 37. פרק לו: אחריות דירקטורים ונושאי משרה, 671 38. פרק לז: זכויות דירקטורים, 721 39. פרק לח: ביטוח, שיפוי ופטור נושאי משרה, 725 40. תוכן עניינים ורשימת קיצורים - כרך ב, 739 41. פרק לט: (1) המבקר הפנימי (2) הבקרה הפנימית, 741 42. פרק מ: רואה חשבון מבקר, 757 43. פרק מא: המנכ"ל, 789 44. פרק מב: מזכיר החברה, 805 45. פרק מג: דיווחים שנתיים ומידיים, 823 46. פרק מד: דוחות כספיים, 869 47. פרק מה: שמירת הון החברה וחלוקה, 891 48. פרק מו: תגמול בכירים, 951 49. פרק מז: מיזוג חברות, 999 50. פרק מח: הצעות רכש, 1039 51. מפתחות, 1089
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין