תוכן עניינים ופתח דבר - כרך א, i תוכן עניינים ופתח דבר - כרך ב, ii פרק 1: מבוא ומקורות, 1 פרק 2: עיקרים בזכויות יוצרים, 71 פרק 3: יצירות ספרותיות, אמנותיות, דרמטיות ומוסיקליות, 105 פרק 4: יצירות מיוחדות, 193 פרק 5: זכויות היוצר, 227 פרק 6: שימושים מותרים, 327 פרק 7: בעלות ראשונית בזכות יוצרים, 471 פרק 8: תקופת זכות היוצרים, 529 פרק 9: עסקאות בזכות יוצרים, 545 פרק 10: התחולה הבינלאומית של הגנת זכות יוצרים בישראל, 597 פרק 11: הפרת זכות יוצרים, 615 פרק 12: הליכים וסעדים אזרחיים בגין הפרת זכות יוצרים, 749 פרק 13: הליכים פליליים ומינהליים בגין הפרת זכות יוצרים, 807 פרק 14: הזכות המוסרית, 823 פרק 15: זכויות מבצעים ומשדרים, 887 פרק 16: ניהול משותף של זכויות יוצרים ומבצעים, 919 פרק 17: ההגנה על אמצעים טכנולוגיים ועל אמצעים לניהול זכויות, 951 פרק 18: ההגנה על רעיונות, 961 נספחים ומפתחות, 1 נספחים - חקיקה בתוקף, 7 נספחים - חקיקה שבוטלה, 49 מפתחות - מפתח חקיקה ופסיקה, 67 מפתחות - ביבליוגרפיה, 131 מפתחות - מפתח נושאים, 143 מפתחות - רשימת אתרי אינטרנט, 153
קרוב רחוק
מורפולוגיה
לדוגמה: הגינות
מילים נרדפות: תום לב, יושר, צדק
מורפולוגיה מורחבת: הגינות, הגינותם, הגינותו
הוגן, הגון, מהוגן
מורפולוגיה רגילה: הגינות, הגינותם, הגינותו
ללא מורפולוגיה: הגינות
לדוגמה: פרס
שמות: לפרס (אבל לא פרסים)