1. תוכן העניינים, 1 2. מבוא: סקירה כללית על השיטה המשפטית הקרקעית במדינת ישראל, 25 3. פרק ראשון:התפתחות המושג זכות בעלות, 33 4. פרק שני: סוגי הקרקע במשפט העותומני, 39 5. פרק שלישי: קרקעות הקדש, 62 6. פרק רביעי: זכות השימוש ואכילת פירות בקרקע מירי ומוקופה, 78 7. פרק חמישי: שותפות וחלוקת קרקעות, 98 8. פרק ששי: העברת קרקעות מרשות לרשות, 122 9. פרק שביעי: זכות מצרנות ודין קדימה, 164 10. פרק שמיני: ביצוע בעין וקנין שביושר, 182 11. פרק תשיעי: שימוש בקרקע של אחר ותוספות לקרקע, 193 12. פרק עשירי: שכירות, 201 13. פרק אחד עשר: משכנתאות, 221 14. פרק שנים עשר: ירושה וצוואה, 250 15. פרק שלשה עשר: התיישנות וחזקה (פרסקריפציה), 300 16. פרק ארבעה עשר: קרקעות המדינה, 324 17. פרק חמשה עשר: הפקעת קרקעות, 346 18. פרק ששה עשר: חוק בנין ערים, 358 19. פרק שבעה עשר: רישום קרקעות, 363 20. פרק שמונה עשר: הסדר קרקעות, 389 21. פרק תשעה עשר: סמכויות בתי המשפט בעניני קרקעות, 417 22. פרק עשרים: מסי מקרקעין, 428 23. פרק עשרים ואחד: הגנת אריסים, 450 24. תוספות - תוכן החוקים העותמניים העיקריים הנוגעים לענינינו, 465 25. מפתחות, 502
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין