תוכן העניינים, 1 מבוא: סקירה כללית על השיטה המשפטית הקרקעית במדינת ישראל, 25 פרק ראשון:התפתחות המושג זכות בעלות, 33 פרק שני: סוגי הקרקע במשפט העותומני, 39 פרק שלישי: קרקעות הקדש, 62 פרק רביעי: זכות השימוש ואכילת פירות בקרקע מירי ומוקופה, 78 פרק חמישי: שותפות וחלוקת קרקעות, 98 פרק ששי: העברת קרקעות מרשות לרשות, 122 פרק שביעי: זכות מצרנות ודין קדימה, 164 פרק שמיני: ביצוע בעין וקנין שביושר, 182 פרק תשיעי: שימוש בקרקע של אחר ותוספות לקרקע, 193 פרק עשירי: שכירות, 201 פרק אחד עשר: משכנתאות, 221 פרק שנים עשר: ירושה וצוואה, 250 פרק שלשה עשר: התיישנות וחזקה (פרסקריפציה), 300 פרק ארבעה עשר: קרקעות המדינה, 324 פרק חמשה עשר: הפקעת קרקעות, 346 פרק ששה עשר: חוק בנין ערים, 358 פרק שבעה עשר: רישום קרקעות, 363 פרק שמונה עשר: הסדר קרקעות, 389 פרק תשעה עשר: סמכויות בתי המשפט בעניני קרקעות, 417 פרק עשרים: מסי מקרקעין, 428 פרק עשרים ואחד: הגנת אריסים, 450 תוספות - תוכן החוקים העותמניים העיקריים הנוגעים לענינינו, 465 מפתחות, 502
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין