תוכן עניינים, 1 מבוא, 3 פרק ראשון: התפתחות המושג זכות בעלות, 4 פרק שני: סוגי הקרקע במשפט העותומני, 5 פרק שלישי: קרקעות הקדש, 12 פרק רביעי: זכות השימוש ואכילת פירות בקרקע מירי ומוקופה, 18 פרק חמישי: שותפות וחלוקת קרקעות, 29 פרק ששי: העברת קרקע מרשות לרשות, 40 פרק שביעי: זכות מצרנות ודין קדימה, 64 פרק שמיני: ביצוע בעין וקנין שביושר, 70 פרק תשיעי: שימוש בקרקע של אחר ותוספות לקרקע, 93 פרק עשירי: שכירות, 98 פרק אחד-עשר: משכנתאות, 145 פרק שנים-עשר: ירושה וצוואה, 157 פרק שלשה-עשר: התישנות (פרסקריפציה) וחזקת השנים, 203 פרק ארבעה-עשר: קרקעות המדינה, 226 פרק חמשה-עשר: הפקעת קרקעות, 246 פרק ששה-עשר: בנין ערים, 273 פרק שבעה-עשר: רישום קרקעות, 298 פרק שמונה-עשר: הסדר קרקעות, 321 פרק תשעה-עשר: סמכות בתי המשפט בעניני קרקעות, 348 פרק תשעה-עשר: סמכויות בתי-המשפט בעניני קרקעות, 348 פרק עשרים: מסי מקרקעין, 366 מפתחות, 441
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין