1. תוכן עניינים, 1 2. מבוא, 3 3. פרק ראשון: התפתחות המושג זכות בעלות, 4 4. פרק שני: סוגי הקרקע במשפט העותומני, 5 5. פרק שלישי: קרקעות הקדש, 12 6. פרק רביעי: זכות השימוש ואכילת פירות בקרקע מירי ומוקופה, 18 7. פרק חמישי: שותפות וחלוקת קרקעות, 29 8. פרק ששי: העברת קרקע מרשות לרשות, 40 9. פרק שביעי: זכות מצרנות ודין קדימה, 64 10. פרק שמיני: ביצוע בעין וקנין שביושר, 70 11. פרק תשיעי: שימוש בקרקע של אחר ותוספות לקרקע, 93 12. פרק עשירי: שכירות, 98 13. פרק אחד-עשר: משכנתאות, 145 14. פרק שנים-עשר: ירושה וצוואה, 157 15. פרק שלשה-עשר: התישנות (פרסקריפציה) וחזקת השנים, 203 16. פרק ארבעה-עשר: קרקעות המדינה, 226 17. פרק חמשה-עשר: הפקעת קרקעות, 246 18. פרק ששה-עשר: בנין ערים, 273 19. פרק שבעה-עשר: רישום קרקעות, 298 20. פרק שמונה-עשר: הסדר קרקעות, 321 21. פרק תשעה-עשר: סמכות בתי המשפט בעניני קרקעות, 348 22. פרק תשעה-עשר: סמכויות בתי-המשפט בעניני קרקעות, 348 23. פרק עשרים: מסי מקרקעין, 366 24. מפתחות, 441
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין