תוכן עניינים ותודות, 1 מבוא, 25 שער ראשון - תכנון, מוסדות התכנון והתכניות, 31 פרק א: תכנון ועקרונות תכנון, 33 פרק ב: מוסדות התכנון – מבנה וסמכויות, 97 פרק ג: תכניות ונורמות תכנוניות אחרות, 201 שער שני - ההליך התכנוני, 367 פרק א: הודעה על הכנת תכנית ותנאים להיתרי בנייה, 369 פרק ב: הגשת תכנית, 397 פרק ג: מקליטה להפקדה, 433 פרק ד: התנגדויות לתכנית והחלטה בה, 519 פרק ה: סמכות השר בנוגע לתכנית – סעיף 109 לחוק, 637 פרק ו: מועדים לסיום הטיפול בתכנית – סעיף 109א לחוק, 661 פרק ז: ערר על החלטות בעניין תכנית, 689 תוכן עניינים, כרך ב, 741 שער שלישי - תכניות כוללניות ותכניות בסמכות הוועדה המקומית, 743 פרק א: עבר והווה – מבט כללי, 745 פרק ב: תכניות בסמכות הוועדה המקומית – ההליך התכנוני, 767 פרק ג: תכניות בסמכות הוועדה המקומית – תוכן ומהות, 803 פרק ד: תכנית כוללנית וסמכות הוועדה המקומית לאחר אישורה, 1013 פרק ה: סמכות הוועדה המחוזית והגבלות על סמכות הוועדה המקומית, 1053 פרק ו: תכנית מצומצמת, 1093 שער רביעי - תכניות איחוד וחלוקה ושיתוף ציבור בהליכי תכנון, 1109 פרק א: תכניות איחוד וחלוקה, 1111 פרק ב: שיתוף ציבור בהליכי תכנון, 1203 מפתחות, 1235
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין