1. פרק שלישי 2. מפתחות 3. תודות ותוכן עניינים, 1 4. ספק ספיקא והיד הרועדת, אליקים רובינשטיין, 15 5. מבוא, 19 6. פרק ראשון: מבוא, 39 7. פרק שני: התפתחות המונח והולדתו של הספק הסביר, 43 8. פרק שלישי: על נחיצות ההגדרה ועל היכולת להגדיר את הספק הסביר, 69 9. פרק רביעי: מודלים הסתברותיים לכימותו של הספק, 83 10. פרק חמישי: מודלים קוגניטיביים לבחינת קיומו של ספק, 105 11. פרק שישי: מודל הכרעה אמוציונלי, 125 12. פרק שביעי: סיכום, 133 13. פרק ראשון: תיאור המודל המוצע, 137 14. פרק שני: רף ההוכחה ומטרותיו המרכזיות של ההליך הפלילי, 145 15. פרק רביעי: תפיסת המוסר של רף ההוכחה הפלילי, 211 16. פרק חמישי: רף ההוכחה וחזקת החפות, 281 17. פרק שישי: רף ההוכחה ומושג האחריות הפלילית, 303 18. פרק שביעי: ההיבט האקספרסיבי של רף ההוכחה הפלילי, 337 19. פרק שמיני: רף ההוכחה הפלילי מול רף ההוכחה האזרחי, 371 20. פרק תשיעי: עקרון גמישות ההוכחה, 383 21. פרק עשירי: במקום סיכום, 427 22. פרק ראשון: מבוא, 435 23. פרק שני: השקפת העולם המקובלת: הרשעה בטוחה וודאית, 439 24. פרק שלישי: בחינה ביקורתית של השקפת העולם המקובלת: מדרג של רשעות, 443 25. פרק רביעי: המודל המוצע כמודל דסקריפטיבי, 449 26. פרק חמישי: המודל המוצע כמודל נורמטיבי ראוי, 463 27. פרק שישי: יישום המודל המוצע על הדין הקיים: הצעות אפשריות לשינוי, 481 28. פרק שביעי: סיכום, 489 29. סוף דבר, 491
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין