פרק שלישי מפתחות תודות ותוכן עניינים, 1 ספק ספיקא והיד הרועדת, אליקים רובינשטיין, 15 מבוא, 19 פרק ראשון: מבוא, 39 פרק שני: התפתחות המונח והולדתו של הספק הסביר, 43 פרק שלישי: על נחיצות ההגדרה ועל היכולת להגדיר את הספק הסביר, 69 פרק רביעי: מודלים הסתברותיים לכימותו של הספק, 83 פרק חמישי: מודלים קוגניטיביים לבחינת קיומו של ספק, 105 פרק שישי: מודל הכרעה אמוציונלי, 125 פרק שביעי: סיכום, 133 פרק ראשון: תיאור המודל המוצע, 137 פרק שני: רף ההוכחה ומטרותיו המרכזיות של ההליך הפלילי, 145 פרק רביעי: תפיסת המוסר של רף ההוכחה הפלילי, 211 פרק חמישי: רף ההוכחה וחזקת החפות, 281 פרק שישי: רף ההוכחה ומושג האחריות הפלילית, 303 פרק שביעי: ההיבט האקספרסיבי של רף ההוכחה הפלילי, 337 פרק שמיני: רף ההוכחה הפלילי מול רף ההוכחה האזרחי, 371 פרק תשיעי: עקרון גמישות ההוכחה, 383 פרק עשירי: במקום סיכום, 427 פרק ראשון: מבוא, 435 פרק שני: השקפת העולם המקובלת: הרשעה בטוחה וודאית, 439 פרק שלישי: בחינה ביקורתית של השקפת העולם המקובלת: מדרג של רשעות, 443 פרק רביעי: המודל המוצע כמודל דסקריפטיבי, 449 פרק חמישי: המודל המוצע כמודל נורמטיבי ראוי, 463 פרק שישי: יישום המודל המוצע על הדין הקיים: הצעות אפשריות לשינוי, 481 פרק שביעי: סיכום, 489 סוף דבר, 491
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין