פתח דבר ותוכן עניינים, 1 מבוא, 3 שער ותוכן באנגלית, i סעיף 2: תחולה, 59 סעיף 3: פרטים שלא נקבעו בהסכם, 69 סעיף 4: תום לב, 71 סעיף 5: המסירה, מועדה ומקומה, 75 סעיף 6: אי־התאמה, 89 סעיף 7: חובת תיקון המושכר, 121 סעיף 8: העלמה של אי־התאמה או פגם, 155 סעיף 9: תרופות בשל אי-תיקון, 161 סעיף 10: פגם שאין לדרוש תיקונו, 173 סעיף 11: שימוש ללא הפרעה, 221 סעיף 12: חובת קבלת המושכר, 237 סעיף 13: דמי השכירות, 245 סעיף 14: מועד התשלום ומקומו, 257 סעיף 15: פטור מחובת תשלום, 279 סעיף 16: שימוש במושכר, 359 סעיף 17: בדיקת המושכר ותיקונו בידי המשכיר, 391 סעיף 18: תחילת השכירות, 399 סעיף 19: סיום השכירות, 405 סעיף 20: החזרת המושכר, 451 סעיף 21: העברת המושכר, 465 סעיף 22: העברת השכירות, 489 סעיף 23: תרופות כלליות בשל הפרת חוזה, 535 סעיף 24: תחולת חוק השומרים, תשכ״ז־1967, 537 סעיף 25: קיזוז, 539 סעיף 26: מהות השאילה, 543 סעיף 27: תחולת סעיפים, 561 סעיף 28: שלילת תרופות, 571 סעיף 29: סיום השאילה, 581 סעיף 30: העברת השאילה, 599 סעיף 31: שימוש בלי החזקה, 603 מפתחות, 605 רשימה ביוגרפית, 659 חוק השכירות והשאילה, התשל"א־1971, 669
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין