תוכן עניינים, 0 פרק 1: זכות קניינית מול זכות אובליגטורית, 1 פרק 2: בעלות, 15 פרק 3: שימוש לרעה בזכות, 25 פרק 4: השבת אבידה, 31 פרק 5: חזקה במקרקעין, 41 פרק 6: רשות שימוש (רישיון) במקרקעין, 55 פרק 7: שכירות, 75 פרק 8: זיקת הנאה (Easement), 101 פרק 9: זכות קדימה (Right of first refusal), 117 פרק 10: שעבוד, משכון ומשכנתה, 131 פרק 11: עיכבון, 173 פרק 12: עסקאות נוגדות, 189 פרק 13: תקנת השוק, 231 פרק 14: מהותה של הערת אזהרה ותוקפה, 257 פרק 15: עסקת קומבינציה, 271 פרק 16: הגנה על רוכשי דירות, 283 פרק 17: עסקה במקרקעין, 305 פרק 18: שיתוף בנכסים, 321 פרק 19: פירוק שיתוף, 337 פרק 20: הבית המשותף (condominium), 361 פרק 21: התיישנות, 395 נספח: זכויות הקניין ופיקוח נפש בעולמה של הלכה, 407 מפתחות, 431 מפתח פסיקה, 455 פסיקה זרה, 491
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין