תוכן העניינים, 1 פרק 1: הפטור ל״מוסד ציבורי" מתשלום מס הכנסה - מבוא, 11 פרק 2: פעילות ל״מטרה ציבורית" מהי?, 19 פרק 3: משמעות הדרישה ל״אופי ציבורי" - התאוריה של "העדר מסחריות" כבסיס לפטור "למוסדות ציבוריים", 41 פרק 4: השלכות הצורך ב״אופי ציבורי" על אירגונים מקצועיים ולשכות מסחר, 59 פרק 5: הכנסתו של "מוסד ציבורי" מ״עסק", 65 פרק 6: כוונת רווח שמניעיה אינם מסחריים אינה גורעת מאופיו הציבורי של המוסד, 97 פרק 7: מבחן ההתמקדות, 111 פרק 8: עקרון המסחר ההדדי והשלכותיו על אגודות מקצועיות, 117 פרק 9: סיכום ומסקנות לנוכח ניתוח הדין המצוי, 125 פרק 10: מימון ישיר על ידי תקציב ומימון עקיף על ידי פטור ממס: יתרונות וחסרונות, 131 פרק 11: הצעת דרך ביניים - הסיוע העקיף המתוקצב, 143 פרק 12: ליקויי הדין המצוי בפטור המוענק ל"מוסד ציבורי", 147 פרק 3ו: ישום דרך הביניים בהקשר של"מוסד ציבורי" ויתרונותיה, 151 פרק 14: מטרת הפטור ל״מוסד ציבורי" כפי שנוסחה על ידי המשפטנים בארה"ב, 157 פרק 15: הפתרון בארה״ב - הדרך להתגבשותו והבעיתיות הנשארת, 165 פרק 16: מסקנות הניתנות לאימוץ כדין רצוי, 185 פרק 17: הדין הרצוי, 187 פרק 18: מס ערך מוסף - מבוא, 193 פרק 19: מס ערך מוסף ומטרותיו, 197 פרק 20: ערך מוסף מהו?, 201 פרק 21: מוסדות ללא כוונת רווח - הטעם לפטור, 205 פרק 22: המלכ״ר הפרטי, 209 פרק 23: המלכ״ר הציבורי, 247 פרק 24: המלכ״ר כצרכן, 259 פרק 25: המלכ״ר כיבואן, 265 פרק 26: המלכ״ר כמלווה כספים, 269 פרק 27: המלכ״ר כמוכר או כמשכיר מקרקעין, 273 פרק 28: מלכ״ר כקונה או כשוכר מקרקעין, 281 פרק 29: תכנון מס על ידי מלכ״ר, 285 פרק 30: שינוי רישום כמכירה רעיונית, 295 פרק 31: הפקעה על ידי מלכ״ר, 299 פרק 32: מס שכר, 303 פרק 33: פעילות מלכ״ר באיזור יהודה והשומרון וחבל עזה, 307 פרק 34: הפרקטיקה הנוהגת ברישום מלכ״רים ומוסדות ציבוריים, 311 מפתחות, 317
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין