תוכן העניינים, 1 פרק א: הרקע המשפטי לחקיקה בתחומי הריבית, 17 פרק ב: חוק הריבית - קביעת שיעור ריבית מרבי - היקף ותחולה, 35 פרק ג: עיסקאות מכר בתשלומים ו״ליסינג פיננסי" בראי חוק הריבית, 43 פרק ד: הגדרת "ריבית" לעניין חוק הריבית, 53 פרק ה: חיוב חשבון שוטף בפרעונות הלוואה צמודה, 69 פרק ו: חיוב במדד חודשי עודף, 99 פרק ז: קיצור ימות השנה, 111 פרק ח: ניכוי הריבית מראש מקרן ההלוואה, 119 פרק ט: ריבית פיגורים, 127 פרק י: דרכי קביעתה של "תוספת סיכון", 137 פרק יא: ריבית אפקטיבית וריבית נומינלית, 149 פרק יב: תקופת ההצטברות של ריבית דריבית, 163 פרק יג: הלוואות חוץ בנקאיות, 175 פרק יד: סעדים בגין הפרת חוזה ההלוואה, 195 פרק טו: ריבית במשפט העברי, 217 פרק טז: חישובי ריבית, 289 נספחים, 315 מפתחות, 407
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין