תוכן העניינים, 000 מבוא, 1 סעיף 1. מהות המכר, 21 סעיף 2. הספקת נכס, 87 סעיף 3. חליפין, 113 סעיף 4. תחולה, 135 סעיף 5. הסכם ונוהג, 147 סעיף 6. תום-לב, 159 סעיף 7. חובת מסירה והעברה, 177 סעיף 8. מסירה כיצד, 181 סעיף 9. מועד המסירה, 209 סעיף 10. מקום המסירה, 223 סעיף 11. אי-התאמה, 233 סעיף 12. ידיעה על אי־התאמה, 277 סעיף 13. בדיקת הממכר, 283 סעיף 14. הודעה על אי-התאמה, 309 סעיף 15. אי-התאמה נסתרת, 321 סעיף 16. העלמת אי-התאמה, 331 סעיף 17. הוראות נוספות בדבר ההודעה, 341 סעיף 18. פגם בזכות, 359 סעיף 19. חובת תשלום וקבלה, 391 סעיף 20.  חישוב המחיר, 411 סעיף 21.  המועד לתשלום המחיר ומקומו, 435 סעיף 22. העברת הסיכון, 453 סעיף 23. חיובים מקבילים, 503 סעיף 24. הוצאות מסירה וקבלח, 519 סעיף 25. החזרת הוצאות, 525 סעיף 26. מסמכים המתייחסים לממכר, 537 סעיף 27. הוראה כללית, 547 סעיף 28. ניכוי מהמחיר, 557 סעיף 29. דין כמות עודפת, 587 סעיף 30. מכירה על-פי מפרט, 599 סעיף 31. זכות עכבון, 615 סעיף 32. קיזוז, 647 סעיף 33. העברת הבעלות, 655 סעיף 34. תקנת חשוק, 677 סעיף 34א. מכירה על-ידי רשות, 719 סעיף 34ב. תחולת זכויות על הפדיון, 741 סעיף 35. תיקון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], 749 סעיף 36. ביטול, 755 סעיף 37. תחילה והוראת מעבר, 761 מפתחות, 769 נספח, 861
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין