1. תוכן העניינים, 000 2. מבוא, 1 3. סעיף 1. מהות המכר, 21 4. סעיף 2. הספקת נכס, 87 5. סעיף 3. חליפין, 113 6. סעיף 4. תחולה, 135 7. סעיף 5. הסכם ונוהג, 147 8. סעיף 6. תום-לב, 159 9. סעיף 7. חובת מסירה והעברה, 177 10. סעיף 8. מסירה כיצד, 181 11. סעיף 9. מועד המסירה, 209 12. סעיף 10. מקום המסירה, 223 13. סעיף 11. אי-התאמה, 233 14. סעיף 12. ידיעה על אי־התאמה, 277 15. סעיף 13. בדיקת הממכר, 283 16. סעיף 14. הודעה על אי-התאמה, 309 17. סעיף 15. אי-התאמה נסתרת, 321 18. סעיף 16. העלמת אי-התאמה, 331 19. סעיף 17. הוראות נוספות בדבר ההודעה, 341 20. סעיף 18. פגם בזכות, 359 21. סעיף 19. חובת תשלום וקבלה, 391 22. סעיף 20.  חישוב המחיר, 411 23. סעיף 21.  המועד לתשלום המחיר ומקומו, 435 24. סעיף 22. העברת הסיכון, 453 25. סעיף 23. חיובים מקבילים, 503 26. סעיף 24. הוצאות מסירה וקבלח, 519 27. סעיף 25. החזרת הוצאות, 525 28. סעיף 26. מסמכים המתייחסים לממכר, 537 29. סעיף 27. הוראה כללית, 547 30. סעיף 28. ניכוי מהמחיר, 557 31. סעיף 29. דין כמות עודפת, 587 32. סעיף 30. מכירה על-פי מפרט, 599 33. סעיף 31. זכות עכבון, 615 34. סעיף 32. קיזוז, 647 35. סעיף 33. העברת הבעלות, 655 36. סעיף 34. תקנת חשוק, 677 37. סעיף 34א. מכירה על-ידי רשות, 719 38. סעיף 34ב. תחולת זכויות על הפדיון, 741 39. סעיף 35. תיקון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], 749 40. סעיף 36. ביטול, 755 41. סעיף 37. תחילה והוראת מעבר, 761 42. מפתחות, 769 43. נספח, 861
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין