עטיפה ותוכן עניינים, 1 הקדמה, 19 שער ראשון: מדוע נוצר צורך בהסדר מקרקעין?, 23 פרק א׳:  בדיקת שרשרת הזכויות במקרקעין כאמצעי להגנת זכויות קניין, 27 פרק ב׳: רישום באמצעי לייעול בדיקת שרשרת זכויות ‏במקרקעין, 47 פרק ג׳: השפעת התפתחותן של שיטות לרישום מקרקעין על ‏הצורך בהסדר מקרקעין, 65 סיכום, 103 שער שני: התעוררות הצורך בהסדר מקרקעין בארץ-ישראל (1858-1928), 105 כללי, 107 פרק א':   שינויים בשרשרות זכויות במקרקעין בשלהי התקופה העות'מאנית, 109 פרק  ב': התשתית העות'מאנית הלקויה של רישום זכויות ועסקאות ‏במקרקעין, 133 פרק ג׳: הרקע להנהגת הסדר זכויות במקרקעין בתקופת המנדט ‏הבריטי, 167 שער שלישי: עיצובו של תהליך ההסדר, 205 כללי, 207 פרק א׳: איסוף תביעות זכות במקרקעין, 209 פרק  ב': יצירת תכנית חדשה של זכויות ושל מרשם זכויות, 233 פרק ג׳: בירור זכויות במסגרת ההסדר, 267 פרק ד׳: סופיות ההסדר ‏וחריגיה, 297 שער רביעי: תהליך ההסדר ומדינת ישראל: ‏מאפיינים ייחודיים, 333 כללי, 335 פרק א׳: שינויים באופי ההסדר בעקבות הקמת המדינה, 339 פרק ב׳: היווצרות הצורך בהסדר מחודש של מקרקעין ‏מוסדרים, 371 סיכום, 397 מפתחות, 407
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין