1. מבוא, 1 2. תוכן העניינים, א 3. סעיף 1: מהות הנאמנות, 91 4. סעיף 2: יצירה, 135 5. סעיף 3: נכסי נאמנות, 267 6. סעיף 4: רישום הערה, 303 7. סעיף 5: כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי, 327 8. סעיף 6: כספי הנאמנות, 335 9. סעיף 7: חשבונות ודיווח, 341 10. סעיף 8: שכר והוצאות, 355 11. סעיף 9: נאמנים אחדים, 399 12. סעיף 10: חובות וסמכויות, 425 13. סעיף 11: כפיפות לתנאי הנאמנות, 473 14. סעיף 12: אחריות, 481 15. סעיף 13: איסור טובת הנאה, 541 16. סעיף 14: ביטול פעולות, 579 17. סעיף 15: דין רווח אסור, 605 18. סעיף 16: נכסי נאמנות שנתבטלה, 617 19. סעיף 17: יצירה ותחילה של הקדש, 629 20. סעיף 18: שינוי וביטול של הקדש, 677 21. סעיף 19: הוראות בית-המשפט, 689 22. סעיף 20: זכויות הנהנים, 703 23. סעיף 21: מינוי נאמן, 709 24. סעיף 22: פקיעת כהונתו של נאמן, 719 25. סעיף 25: מינוי רשם, 721 26. סעיף 23: שינוי וביטול על-פי בית־המשפט, 725 27. סעיף 24: אמצעי שמירה, 735 28. סעיף 25: מינוי רשם, 741 29. סעיף 26: רישום, 745 30. סעיף 27: חובת השקעה, 751 31. סעיף 28: נאמן שהוא נהנה, 753 32. סעיף 29: חובת דיווח ומתן מידע, 755 33. סעיף 30: חקירה, 761 34. סעיף 31: עונשין, 767 35. סעיף 32: הגדרה, 769 36. סעיף 33: פנקס, 777 37. סעיף 34: תחולת הוראות, 779 38. סעיף 36: הנאמן הציבורי, 781 39. סעיף 37: סמכות שיפוט, 789 40. סעיף 38: ערעור, 803 41. סעיף 39: הרשאים לפנות לבית־המשפט, 805 42. סעיף 40: ייצוג נהנה, 823 43. סעיף 41: אי תחולה, 825 44. סעיף 42: סייג לתחולה, 835 45. סעיף 44: הוראות מעבר, 837 46. סעיף 46: תחילה, 845 47. מפתחות, 851 48. נספח, 965
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין