מבוא, 1 תוכן העניינים, א סעיף 1: מהות הנאמנות, 91 סעיף 2: יצירה, 135 סעיף 3: נכסי נאמנות, 267 סעיף 4: רישום הערה, 303 סעיף 5: כוחה של נאמנות כלפי צד שלישי, 327 סעיף 6: כספי הנאמנות, 335 סעיף 7: חשבונות ודיווח, 341 סעיף 8: שכר והוצאות, 355 סעיף 9: נאמנים אחדים, 399 סעיף 10: חובות וסמכויות, 425 סעיף 11: כפיפות לתנאי הנאמנות, 473 סעיף 12: אחריות, 481 סעיף 13: איסור טובת הנאה, 541 סעיף 14: ביטול פעולות, 579 סעיף 15: דין רווח אסור, 605 סעיף 16: נכסי נאמנות שנתבטלה, 617 סעיף 17: יצירה ותחילה של הקדש, 629 סעיף 18: שינוי וביטול של הקדש, 677 סעיף 19: הוראות בית-המשפט, 689 סעיף 20: זכויות הנהנים, 703 סעיף 21: מינוי נאמן, 709 סעיף 22: פקיעת כהונתו של נאמן, 719 סעיף 25: מינוי רשם, 721 סעיף 23: שינוי וביטול על-פי בית־המשפט, 725 סעיף 24: אמצעי שמירה, 735 סעיף 25: מינוי רשם, 741 סעיף 26: רישום, 745 סעיף 27: חובת השקעה, 751 סעיף 28: נאמן שהוא נהנה, 753 סעיף 29: חובת דיווח ומתן מידע, 755 סעיף 30: חקירה, 761 סעיף 31: עונשין, 767 סעיף 32: הגדרה, 769 סעיף 33: פנקס, 777 סעיף 34: תחולת הוראות, 779 סעיף 36: הנאמן הציבורי, 781 סעיף 37: סמכות שיפוט, 789 סעיף 38: ערעור, 803 סעיף 39: הרשאים לפנות לבית־המשפט, 805 סעיף 40: ייצוג נהנה, 823 סעיף 41: אי תחולה, 825 סעיף 42: סייג לתחולה, 835 סעיף 44: הוראות מעבר, 837 סעיף 46: תחילה, 845 מפתחות, 851 נספח, 965
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין