מבוא, 1 פרק ראשון: מהותו של אשכול חברות: מבט חוץ־משפטי, 9 הקדמה ותוכן עניינים, א פרק שני: מהותה של החברה: מודלים משפטיים, 41 פרק שלישי: סעיף 6 לחוק החברות והרמת מסך באשכול חברות, 65 פרק רביעי: האחריות של חברת ־האם לחובות של חברת־ הבת, 93 מבוא, 107 פרק חמישי: זכויות הצבעה של בעלי המניות בחברת־האם לגבי נושאים העומדים על סדר יומה של חברת־הבת, 109 פרק שישי: תביעה נגזרת כפולה או מרובה, 137 פרק שביעי: זכויות מידע של בעלי המניות בחברת־האם לגבי חברות־הבת, 151 מבוא, 167 פרק שמיני: הבסיס העיוני לחובת האמונים, 169 פרק תשיעי: חובת האמונים של נושא משרה: הדין הקיים, 179 פרק עשירי: חובת ההגינות של בעל שליטה: הדין הקיים, 199 פרק אחד עשר: חובות האמונים וההגינות באשכול חברות: מודל אלטרנטיבי, 209 פרק שנים עשר: החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 221 סוף דבר, 237 מפתחות, 239
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין