1. מבוא, 1 2. פרק ראשון: מהותו של אשכול חברות: מבט חוץ־משפטי, 9 3. הקדמה ותוכן עניינים, א 4. פרק שני: מהותה של החברה: מודלים משפטיים, 41 5. פרק שלישי: סעיף 6 לחוק החברות והרמת מסך באשכול חברות, 65 6. פרק רביעי: האחריות של חברת ־האם לחובות של חברת־ הבת, 93 7. מבוא, 107 8. פרק חמישי: זכויות הצבעה של בעלי המניות בחברת־האם לגבי נושאים העומדים על סדר יומה של חברת־הבת, 109 9. פרק שישי: תביעה נגזרת כפולה או מרובה, 137 10. פרק שביעי: זכויות מידע של בעלי המניות בחברת־האם לגבי חברות־הבת, 151 11. מבוא, 167 12. פרק שמיני: הבסיס העיוני לחובת האמונים, 169 13. פרק תשיעי: חובת האמונים של נושא משרה: הדין הקיים, 179 14. פרק עשירי: חובת ההגינות של בעל שליטה: הדין הקיים, 199 15. פרק אחד עשר: חובות האמונים וההגינות באשכול חברות: מודל אלטרנטיבי, 209 16. פרק שנים עשר: החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, 221 17. סוף דבר, 237 18. מפתחות, 239
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין