1. דברי תודה ותוכן עניינים, 1 2. פתח דבר, 17 3. פרק ראשון: מוסד הידועים־בציבור כסמן הליברלי של דיני המשפחה בישראל, 23 4. פרק שני: מהלך המחקר, 31 5. פרק שלישי: ההיבט האוניברסלי: התפקיד הליברלי של מוסד הידועים־בציבור, 45 6. פרק רביעי: ההיבט הישראלי: הידועים־בציבור כתחליף נישואים וכתחליף גירושים, 55 7. פרק חמישי: הקושי הליברלי בהחלת מחויבויות דמויות נישואים על ידועים־בציבור, 69 8. פרק שישי: הפן הלא ליברלי של מוסד הידועים־בציבור, 71 9. פרק שביעי: הפן הלא ליברלי של דיני הידועים־בציבור בישראל, 89 10. פרק שמיני: הטיעונים הליברליים־חוזיים: ניתוח ביקורתי, 121 11. פרק תשיעי: לקראת תיאוריה של היחסים הכלכליים בין ידועים־בציבור, 145 12. פרק עשירי: מתיאוריה למעשה: יסודות להסדרת היחסים הכלכליים בין ידועים־בציבור במשפט הישראלי, 153 13. פרק אחד עשר: בין חובות לזכויות, 197 14. פרק שנים עשר: הטיעונים הציבוריים נגד החלת זכויות הנשואים על הידועים־ציבור, 199 15. פרק ארבעה עשר: רקע ומתווה, 267 16. פרק חמישה עשר: תחליף גירושים או תמריץ לסרבנים?, 275 17. פרק שלושה עשר: זכויות הידועים־בציבור בישראל, 277 18. פרק שישה עשר: תחליפי הגירושים בראי התיאוריה האזרחית של דיני הגירושים, 301 19. אחרית דבר, 361 20. מפתחות, 383
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין