1. תוכן עניינים ודברי תודה, 1 2. מבוא ומהלך המחקר, 15 3. הקדמה, 27 4. פרק א: תיאוריות אינדיבידואליסטיות-מסחריות, 31 5. פרק ב: מודל הקהילה המשפחתית, 63 6. פרק ג: יסודות להסדרה ראויה של דיני הרכוש הזוגי, 81 7. הקדמה, 107 8. פרק ד: חזקת השיתוף ועלייתו של השיתוף הזוגי במשפט הישראלי, 111 9. פרק ה: חוק יחסי ממון – על נפילתו ועלייתו מחדש של השיתוף הזוגי, 147 10. פרק ו: עלייתו של השיתוף הספציפי מכוח הדין הכללי לאחר תיקונו של חוק יחסי ממון, 171 11. פרק ז: תחולת השיתוף במהלך הנישואים והשפעתו על צדדים שלישיים, 201 12. הקדמה, 259 13. פרק ח: הכלי הקנייני: חלוקת התוספת לכושר ההשתכרות, 265 14. פרק ט: על חובת המזונות המודרנית, 285 15. פרק י: התיקון לחוק יחסי ממון והמודל האקוויטבילי להתחשבות בכושר ההשתכרות בעת חלוקת הרכוש הזוגי, 305 16. מפתחות, 355
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין