1. עמודי פתיחה ותוכן עניינים, 1 2. הקדמה, השופט ניל הנדל, 15 3. הקדמה, 17 4. מבוא, 19 5. פרק ראשון: על הספק, 23 6. פרק שני: על הספק הסביר, 53 7. פרק שלישי: הצידוק למידת ההוכחה בפלילים "מעבר לספק סביר", 63 8. פרק רביעי: ההגדרה של מידת ההוכחה "מעבר לספק סביר" – בין הגדרה לבין קריטריון לזיהוי, 91 9. פרק חמישי: היבטים יישומיים של מידת ההוכחה "מעבר לספק סביר" במקרים ספציפיים, 93 10. פרק שישי: דחיית גישות חלופיות לאסטרטגיית ההכרעה המצומצמת, 147 11. פרק שביעי: השלכות הניתוח המוצע על האיזון בין ערך ההגנה על חפים לערך האפקטיביות של המשפט הפלילי, 181 12. פרק שמיני: מקרי מבחן ליישום השיטה של אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת, 183 13. סיכום השער הראשון, 201 14. מבוא, 203 15. פרק ראשון: זיכוי מוחלט וזיכוי מחמת הספק – ההיבט המושגי, 207 16. פרק שני: זיכוי מחמת הספק: ההיבט הפוזיטיבי-הסברי, 237 17. פרק שלישי: ההבחנה בין זיכוי מוחלט לזיכוי מחמת הספק: ההיבט הנורמטיבי, 241 18. פרק רביעי: זיכוי של נאשמים עובדי ציבור ונאשמים מפורסמים, 279 19. פרק חמישי: היבטים יישומיים של קביעת סוג הזיכוי – אסטרטגיית ההכרעה המצומצמת, 281 20. סיכום השער השני, 283 21. מילות סיום ומבט לעתיד, 285 22. מפתחות, 287
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין