תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: מבוא, 29 פרק 2: הפקעת מקרקעין וזכות היסוד לקנין, 53 פרק 3: חוקי ההפקעות השונים, 83 פרק 4: הפקעה מהי, 113 פרק 5: הזכויות במקרקעין הניתנות להפקעה, 139 פרק 6: הרשות המפקיעה, 163 פרק 7: המטרה הציבורית, 187 פרק 8: ביטול ושינוי המטרה הציבורית, 217 פרק 9: הליכי הטלת ההפקעה, 259 פרק 10: ביטול הפקעה והרחבת הפקעה, 295 פרק 11: הליכי תפיסת החזקה והקניית המקרקעין לרשות המפקיעה, 321 פרק 12: הפרשת מקרקעין לצרכי ציבור במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה, 365 פרק 13: פיצויי הפקעה: עקרונות משפטיים, 401 פרק 14: הזכאים לפיצויי הפקעה, 439 פרק 15: הפקעה ללא מתן פיצויים, 467 פרק 16: עקרונות שומת מקרקעין, 507 פרק 17: שומת פיצויי הפקעה: עקרונות, 529 פרק 18: שומת פיצויי הפקעה: מקרים מיוחדים, 561 פרק 19: תשלום הפיצויים, 591 פרק 20: תקיפת חוקיות ההפקעה: עילות מהותיות, 621 פרק 21: תובענות - סדרי דין, 647 מפתחות, 689
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין