תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: דיני מיסים - מבוא כללי, 33 פרק 2: מס הכנסה - מבוא, 57 פרק 3: הכנסת קרן והכנסות פירות - מבחנים ונפקויות, 89 פרק 4: הכנסת עבודה, 109 פרק 5: מיסוי פיצויי פרישה ופטירה, תגמולים וקצבאות, 131 פרק 6: הכנסה מעסק או משלח יד, 149 פרק 7: הכנסות מריבית והפרשי הצמדה, 165 פרק 8: הכנסות שוטפות מניירות ערן: ריבית מאגרות הוב ודיבידנדים ממניות, 189 פרק 9: הכנסות ממקרקעין ומנכסים נדים, 203 פרק 10: הכנסות שונות, 227 פרק 11: פטורים ממס, 243 פרק 12: הוצאות - עקרונות כלליים, 265 פרק 13: הוצאות המעביד והעובד, 285 פרק 14: הוצאות שבמהלך העסקים, 301 פרק 15: הוצאות ניהוליות: הוצאות אש״ל, רכב, טלפון, כיבוד ונסיעה לחו"ל, 325 פרק 16: הוצאות מימון, 345 פרק 17: הוצאות מיוחדות, 359 פרק 18: ניכויי פחת, 381 פרק 19: קיזוז הפסדים שוטפים, 403 פרק 20: יחידת המיסוי ושיעורי המס, 433 פרק 21: מיסוי היחיד - זיכויים, ניכויים ונקודות קיצבה, 453 פרק 22: מיסוי חברות - עקרונות, 481 פרק 23: מיסוי תאגידים שונים, 503 פרק 24: עידוד השקעות הון ועידוד התעשיה, 523 פרק 25: מס דיווחי הון - עקרונות, 551 פרק 26: מס ריווחי הון על מכירה ופדיון של ניירות ערך, 577 פרק 27: קיזוז הפסדי הון, 595 פרק 28: הפטור ממס בפירוק ובשינויי מבנה בחברה, 619 פרק 29: עיתוי הכנסה והוצאה והערכה מלאי, 653 מפתחות, 679
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין