1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא כללי, 31 3. פרק 2: מכירת נכסים: יסודות העיסקה החייבת במס, 59 4. פרק 3: ה״מכירה״ החייבת במס - מבוא, 95 5. פרק 4: ה״מכירה״ החייבת במס - מקרים מיוחדים, 131 6. פרק 5: ה״נכסים״ שעל מכירתם מוטל המס, 179 7. פרק 6: מתן שירותים - יסודות ה״עסקה״ החייבת במס, 207 8. פרק 7: החייבים במס, 257 9. פרק 8: מלכ״רים, 291 10. פרק 9: מוסדות כספיים, 335 11. פרק 10: מקום העסקה - הטלת המס על על עסקאות בינלאומיות, 367 12. פרק 11: מחירה של עסקה - המחיר ההסכמי, 399 13. פרק 12: מחירה של עסקה - מחיר השוק ומקרים מיוחדים, 435 14. פרק 13: מועד החיוב כמס במכירת נכסים, 481 15. פרק 14: מועד החיוב במס במתן שירותים וביבוא, 507 16. פרק 15: שיעורי אפס ופטורים לעסקאות בישראל, 527 17. פרק 16: שיעורי אפס ופטורים לעסקאות בינלאומיות, 583
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין