1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא כללי, 29 3. פרק 2: אופיו של המס ויחסו למסים אחרים, 67 4. פרק 3: עקרון הטלת המס, 97 5. פרק 4: זכות במקרקעין: מבוא, 121 6. פרק 5: זכות במקרקעין: כעלות וזכויות קניניות אחרות, 155 7. פרק 6: זכות במקרקעין: חכירות, 177 8. פרק 7: זכות במקרקעין: חכירות במקרקעי ישראל, 209 9. פרק 8: זכות במקרקעין: זכויות אובליגטוריות, 241 10. פרק 9: ה״מכירה״ החייבת במס - מבוא, 267 11. פרק 10: אופציה, זכות להורות ומכר מותלה, 297 12. פרק 11: יפוי כוח, נאמנות, מתנה והורשה, 337 13. פרק 12: העברות עסקיות, 375 14. פרק 12a: קבוצות רכישה, 419 15. פרק 13: שינוי יעוד למלאי עסקי, 443 16. פרק 14: שינוי יעוד בשימושי המקרקעין, 469 17. פרק 15: ביטול מכירה, 507 18. פרק 16: פעולה באיגוד מקרקעין - מבוא, 545 19. פרק 17: הגדרות ״איגוד״ ו״זכות באיגוד״, 569 20. פרק 18: הגדרת ״איגוד מקרקעין״, 591 21. פרק 19: הגדרת ״פעולה באיגוד״, 619 22. פרק 20: מקרקעין בחו״ל ובאזור יהודה והשומרון וחבל עזה, 651 23. מפתחות, 673
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין