תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: מבוא כללי, 29 פרק 2: אופיו של המס ויחסו למסים אחרים, 67 פרק 3: עקרון הטלת המס, 97 פרק 4: זכות במקרקעין: מבוא, 121 פרק 5: זכות במקרקעין: כעלות וזכויות קניניות אחרות, 155 פרק 6: זכות במקרקעין: חכירות, 177 פרק 7: זכות במקרקעין: חכירות במקרקעי ישראל, 209 פרק 8: זכות במקרקעין: זכויות אובליגטוריות, 241 פרק 9: ה״מכירה״ החייבת במס - מבוא, 267 פרק 10: אופציה, זכות להורות ומכר מותלה, 297 פרק 11: יפוי כוח, נאמנות, מתנה והורשה, 337 פרק 12: העברות עסקיות, 375 פרק 12a: קבוצות רכישה, 419 פרק 13: שינוי יעוד למלאי עסקי, 443 פרק 14: שינוי יעוד בשימושי המקרקעין, 469 פרק 15: ביטול מכירה, 507 פרק 16: פעולה באיגוד מקרקעין - מבוא, 545 פרק 17: הגדרות ״איגוד״ ו״זכות באיגוד״, 569 פרק 18: הגדרת ״איגוד מקרקעין״, 591 פרק 19: הגדרת ״פעולה באיגוד״, 619 פרק 20: מקרקעין בחו״ל ובאזור יהודה והשומרון וחבל עזה, 651 מפתחות, 673
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין