1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא כללי, 29 3. פרק 2: תכנון המס בדירות מגורים, 53 4. פרק 3: עקרון התא המשפחתי כמוכר אחד, 89 5. פרק 4: עקרון מכירת כל הזכויות בדירה, 117 6. פרק 5: הגדרת דירת מגורים: המבחן הפונקציונלי ומבחן השימוש בדירה, 141 7. פרק 6: הגדרת ״דירת מגורים״: תנאים נוספים, 171 8. פרק 7: הגדרת ״דירות מגורים מזכה״, 199 9. פרק 8: הדרישה לתקופת צינון במכירת דירה שנתקבלה במתנה, 223 10. פרק 9: פטורים כלליים: הפטור לדירת מגורים יחידה, 261 11. פרק 10: פטורים כלליים: הפטור לדירת מגורים שאיננה יחידה, 289 12. פרק 11: הפטורים הספיציפיים, 313 13. פרק 11a: פטור במכירת יחידת מגורים במתחם לפינוי ובינוי, 345 14. פרק 11b: הפטורים לפי הוראות השעה: חילוף זכויות וחוק להגדלת היצע הדירות, 379 15. פרק 12: דירת המגורים בחיי המשפחה, 409 16. פרק 13: דירת מגורים בתאגיד ובעסק, 431 17. פרק 14: פיצולה של הדירה ממקרקעין אחרים, 461 18. פרק 15: דירת מגורים בעיסקת קומבינציה, 499 19. פרק 16: דידת מגורים במשק חקלאי, 525 20. פרק 17: דירה בחו״ל ובאזור יהודה והשומרון וחבל עזה, 551 21. פרק 18: מס רכישה על דירת מגורים, 575 22. מפתחות, 625
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין