תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: מבוא כללי, 29 פרק 2: תכנון המס בדירות מגורים, 53 פרק 3: עקרון התא המשפחתי כמוכר אחד, 89 פרק 4: עקרון מכירת כל הזכויות בדירה, 117 פרק 5: הגדרת דירת מגורים: המבחן הפונקציונלי ומבחן השימוש בדירה, 141 פרק 6: הגדרת ״דירת מגורים״: תנאים נוספים, 171 פרק 7: הגדרת ״דירות מגורים מזכה״, 199 פרק 8: הדרישה לתקופת צינון במכירת דירה שנתקבלה במתנה, 223 פרק 9: פטורים כלליים: הפטור לדירת מגורים יחידה, 261 פרק 10: פטורים כלליים: הפטור לדירת מגורים שאיננה יחידה, 289 פרק 11: הפטורים הספיציפיים, 313 פרק 11a: פטור במכירת יחידת מגורים במתחם לפינוי ובינוי, 345 פרק 11b: הפטורים לפי הוראות השעה: חילוף זכויות וחוק להגדלת היצע הדירות, 379 פרק 12: דירת המגורים בחיי המשפחה, 409 פרק 13: דירת מגורים בתאגיד ובעסק, 431 פרק 14: פיצולה של הדירה ממקרקעין אחרים, 461 פרק 15: דירת מגורים בעיסקת קומבינציה, 499 פרק 16: דידת מגורים במשק חקלאי, 525 פרק 17: דירה בחו״ל ובאזור יהודה והשומרון וחבל עזה, 551 פרק 18: מס רכישה על דירת מגורים, 575 מפתחות, 625
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין