תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק 1: מבוא כללי, 29 פרק 2: תכנון המס בדירות מגורים, 55 פרק 3: עקרון התא המשפחתי כמוכר אחד, 91 פרק 4: עקרון מכירת כל הזכויות בדירה, 119 פרק 5: הגדרת דירת מגורים: המבחן הפונקציונלי ומבחן השימוש בדירה, 143 פרק 6: הגדלת ״דירת מגורים״: תנאים נוספים, 173 פרק 7: הגדרת ״דירת מגורים מזכה״, 201 פרק 8: הדרישה לתקופת צינון במכירת דירה שנתקבלה במתנה, 225 פרק 9: הפטור לדירת מגורים יחידה עד ל־ 31.12.13, 263 פרק 9a: הרפורמה במס: הפטור ממס לדירת מגורים יחידה החל מ-1.1.14, 291 פרק 10: הפטור לדירת מגורים שאיננה יחידה עד ל-31.12.13, 303 פרק 10a: הרפורמה במס: הקלות מס למכירת דירת מגורים שאיננה יחידה, 327 פרק 11: הפטורים הספיציפיים, 341 פרק 11a: פטור במכירת יחידת מגורים כמתחם לפינוי ובינוי, 375 פרק 11b: הפטורים לפי הוראות השעה: חילוף זכויות וחוק להגדלת היצע הדירות, 407 פרק 12: דירת המגורים בחיי המשפחה, 437 פרק 13: דירת מגורים בתאגיד ובעסק, 459 פרק 14: פיצולה של הדירה ממקרקעין אחרים, 489 פרק 15: דירת מגורים בעיסקת קומבינציה, 527 פרק 16: דירת מגורים במשק חקלאי, 555 פרק 17: דירה בחו״ל ובאזור יהודה השומרון וחבל עזה, 581 פרק 18: מס רכישה על דירת מגורים, 605 מפתחות, 655
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין