1. תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 2. פרק 1: מבוא כללי, 29 3. פרק 2: תכנון המס בדירות מגורים, 55 4. פרק 3: עקרון התא המשפחתי כמוכר אחד, 91 5. פרק 4: עקרון מכירת כל הזכויות בדירה, 119 6. פרק 5: הגדרת דירת מגורים: המבחן הפונקציונלי ומבחן השימוש בדירה, 143 7. פרק 6: הגדלת ״דירת מגורים״: תנאים נוספים, 173 8. פרק 7: הגדרת ״דירת מגורים מזכה״, 201 9. פרק 8: הדרישה לתקופת צינון במכירת דירה שנתקבלה במתנה, 225 10. פרק 9: הפטור לדירת מגורים יחידה עד ל־ 31.12.13, 263 11. פרק 9a: הרפורמה במס: הפטור ממס לדירת מגורים יחידה החל מ-1.1.14, 291 12. פרק 10: הפטור לדירת מגורים שאיננה יחידה עד ל-31.12.13, 303 13. פרק 10a: הרפורמה במס: הקלות מס למכירת דירת מגורים שאיננה יחידה, 327 14. פרק 11: הפטורים הספיציפיים, 341 15. פרק 11a: פטור במכירת יחידת מגורים כמתחם לפינוי ובינוי, 375 16. פרק 11b: הפטורים לפי הוראות השעה: חילוף זכויות וחוק להגדלת היצע הדירות, 407 17. פרק 12: דירת המגורים בחיי המשפחה, 437 18. פרק 13: דירת מגורים בתאגיד ובעסק, 459 19. פרק 14: פיצולה של הדירה ממקרקעין אחרים, 489 20. פרק 15: דירת מגורים בעיסקת קומבינציה, 527 21. פרק 16: דירת מגורים במשק חקלאי, 555 22. פרק 17: דירה בחו״ל ובאזור יהודה השומרון וחבל עזה, 581 23. פרק 18: מס רכישה על דירת מגורים, 605 24. מפתחות, 655
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין