תוכן עניינים, רשימת קיצורים ופתח דבר, 1 פרק1: מבוא, 25 פרק2: המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ומוסדות ארציים אחרים, 57 פרק 3: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ומוסדות אחרים, 85 פרק 4: הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ומוסדות תכנון מקומיים אחרים, 117 פרק 5: מוסדות תכנון - כללי התנהגות וחובות אמון, 147 פרק 6: עקרונות התכנון, 193 פרק 7: ״תכנית״ ומרכיביה, 217 פרק8: תכנית מיתאר ארצית, 241 פרק 9: תכנית מיתאר מחוזית ותכנית בסמכות הוועדה המחוזית, 263 פרק 10: תכנית מיתאר מקומית ותכנית מפורטת - כללי, 293 פרק 11: תכנית בסמכות וועדה מקומית, 339 פרק 12: תכנית לתשתית לאומית, תכנית דרך ותכניות לצורכי ציבור, 379 פרק 13: שימור הסביבה ושימור אתרים, 411 פרק 14: תכניות למגורים: דיור בהישג יד, התחדשות עירונית והוראות שעה, 441 פרק 15: תכנית לחלוקה חדשה, ואיחוד וחלוקה על פי תשריט, 465 פרק 16: שיתוף הציבור בהליכי התכנון -הגשת התנגדויות, 523 מפתחות, 571
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין