1. תוכן עניינים והקדמה, 1 2. שער ראשון - מהותה של דוקטרינת ה״הגנה מן הצדק״ ובסיסה העיוני, 29 3. פרק ראשון: לידתה והתפתחותה של דוקטרינת ה- "Abuse of Process" במשפט הפלילי האנגלי, 31 4. פרק שני: הגנות ה־"Outrageous Conduct" וה ״Entrapment by Estoppel" שפותחו בפסיקה האמריקנית, 39 5. פרק שלישי: קליטת דוקטרינת ה״הגנה מן הצדק״ בישראל, 47 6. פרק רביעי: מיפת לבורוביץ׳: הרחבת המבחן להחלת ה׳׳הגנה מן הצדק״, 63 7. פרק חמישי: פרשנות ה״הגנה מן הצדק״ החקוקה, 77 8. פרק שישי: מודל ה״סמכות הטבועה״ של ה״הגנה מן הצדק״, 127 9. פרק שביעי: המודל המינהלי של ה״הגנה מן הצדק", 139 10. פרק שמיני: המודל החוקתי של ה״הגנה מן הצדק", 167 11. פרק תשיעי: על ה״צדק״ שב״הגנה מן הצדק", 187 12. פרק עשירי: ״המקום הטבעי״ - בית-המשפט הפלילי, 197 13. פרק אחד־עשר: ה״הגנה מן הצדק״ אל מול טענת ״זוטי דברים", 203 14. שער שני - הנסיבות העובדתיות המעוררות את ה״הגנה מן הצדק״, 207 15. פרק שנים־עשר: מעורבות הרשות במעשה העבירה נושא האישום, 209 16. פרק שלושה־עשר: הגשת כתב אישום בגין מעשה שאושר במצג רשמי, 237 17. פרק ארבעה־עשר: הגשת כתב אישום חרף התחייבות, מצג או החלטה בדבר אי־העמדה לדין, 269 18. פרק חמישה־עשר: טיעון ״דבר והיפוכו״ מצד התביעה, 309 19. פרק שישה־עשר: "הגנה מן הצדק" בנסיבות של כפל הדין העונשי, 319 20. פרק שבעה־עשר: שיהוי בהגשת כתב האישום, 347 21. פרק שמונה־עשר: הגשת כתב אישום מטעמים זרים והפליה בהעמדה לדין פלילי, 383 22. פרק תשעה־עשר: ״הגנה מן הצדק׳׳ מחמת פגמים בשלב החקירה ובשמירת וגילוי חומר החקירה, 415 23. פרק עשרים: ״הגנה מן הצדק״ מחמת ״אווירה ציבורית״ עוינת לנאשם, 455 24. שער שלישי - סוגיות דיוניות וראייתיות, 471 25. מפתחות, 503
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין