תוכן העניינים ושלמי תודה, 1 מבוא, 19 שער ראשון: הערך המוגן באמצעות האיסור על גילוי העריות, 31 חלק א: תמורות בדיני גילוי עריות, 33 פרק ראשון: הרקע החברתי־תרבותי לאיסור גילוי עריות, 35 פרק שני: האפידמיולוגיה של גילוי עריות, 51 פרק שלישי: הגורמים להעלאת המודעות ולשינוי הערך החברתי המוגן, 69 חלק ב: הערך המוגן באמצעות האיסור על גילוי עריות, 87 פרק ראשון: אופן יצירת נורמה משפטית בקודקס פלילי, 89 פרק שני: הערך החברתי המוגן - משמעו, תפקידו וחשיבותו, 93 פרק שלישי: הערך או הערכים החברתיים המוגנים באמצעות איסור גילוי עריות, 99 פרק רביעי: הערכים החברתיים הראויים להגנת המשפט הפלילי במקרים של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 129 שער שני: ההליך הפלילי - תלונות פליליות של קרבנות בגירות של גילוי עריות בילדות, 151 חלק א: הליכים עובר להגשת כתב אישום, 155 חלק ב: הליכים לאחר הגשת כתב אישום, 223 נספח - טבלאות נתונים, 299 שער שלישי: ההליך האזרחי - תביעות אזרחיות של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 305 מבוא, 307 פרק ראשון: המחסום הריוני - התיישנות תביעה אזרחית של קרבן גילוי עריות, 313 פרק שני: תביעת נזיקין לפיצוי בגין נזקים שנגרמו בעקבות מעשי גילוי עריות, 347 פרק שלישי: עוולת הרשלנות במקרים של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 365 פרק רביעי: הפגיעה החוקתית באישה הבגירה קרבן גילוי העריות בילדות - יצירת עוולה חוקתית חדשה, 373 פרק חמישי: הנזק הנגרם לנשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 381 פרק שישי: הנזק החוקתי, 393 פרק שביעי: קביעת שיעור הפיצויים לקרבנות גילוי העריות בילדות, 399 פרק שמיני: הערכת הנזק, 407 פרק תשיעי: בחינה ביקורתית של הגישות התאורטיות השונות, 411 פרק עשירי: קשיי הערכת הנזק, 417 פרק אחד עשר: מקורות אפשריים להערכת הפיצויים החוקתיים, 427 פרק שנים עשר: הערכת הפיצויים החוקתיים בדין משווה, 431 פרק שלושה עשר: מנגנון פיצוי נוסף לפיצוי נשים קרבנות גילוי עריות, 435 פרק ארבעה עשר: פיצוי מכוח דיני הירושה - הצעה נוספת משלימה, 443 סיכום: ההליך האזרחי שבפניו ניצבת קרבן גילוי עריות בילדות, 445 סיכום וקריאה לשינוי מערכתי, 449 מפתחות, 463 Abstract, 526
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין