1. תוכן העניינים ושלמי תודה, 1 2. מבוא, 19 3. שער ראשון: הערך המוגן באמצעות האיסור על גילוי העריות, 31 4. חלק א: תמורות בדיני גילוי עריות, 33 5. פרק ראשון: הרקע החברתי־תרבותי לאיסור גילוי עריות, 35 6. פרק שני: האפידמיולוגיה של גילוי עריות, 51 7. פרק שלישי: הגורמים להעלאת המודעות ולשינוי הערך החברתי המוגן, 69 8. חלק ב: הערך המוגן באמצעות האיסור על גילוי עריות, 87 9. פרק ראשון: אופן יצירת נורמה משפטית בקודקס פלילי, 89 10. פרק שני: הערך החברתי המוגן - משמעו, תפקידו וחשיבותו, 93 11. פרק שלישי: הערך או הערכים החברתיים המוגנים באמצעות איסור גילוי עריות, 99 12. פרק רביעי: הערכים החברתיים הראויים להגנת המשפט הפלילי במקרים של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 129 13. שער שני: ההליך הפלילי - תלונות פליליות של קרבנות בגירות של גילוי עריות בילדות, 151 14. חלק א: הליכים עובר להגשת כתב אישום, 155 15. חלק ב: הליכים לאחר הגשת כתב אישום, 223 16. נספח - טבלאות נתונים, 299 17. שער שלישי: ההליך האזרחי - תביעות אזרחיות של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 305 18. מבוא, 307 19. פרק ראשון: המחסום הריוני - התיישנות תביעה אזרחית של קרבן גילוי עריות, 313 20. פרק שני: תביעת נזיקין לפיצוי בגין נזקים שנגרמו בעקבות מעשי גילוי עריות, 347 21. פרק שלישי: עוולת הרשלנות במקרים של נשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 365 22. פרק רביעי: הפגיעה החוקתית באישה הבגירה קרבן גילוי העריות בילדות - יצירת עוולה חוקתית חדשה, 373 23. פרק חמישי: הנזק הנגרם לנשים בגירות קרבנות גילוי עריות בילדות, 381 24. פרק שישי: הנזק החוקתי, 393 25. פרק שביעי: קביעת שיעור הפיצויים לקרבנות גילוי העריות בילדות, 399 26. פרק שמיני: הערכת הנזק, 407 27. פרק תשיעי: בחינה ביקורתית של הגישות התאורטיות השונות, 411 28. פרק עשירי: קשיי הערכת הנזק, 417 29. פרק אחד עשר: מקורות אפשריים להערכת הפיצויים החוקתיים, 427 30. פרק שנים עשר: הערכת הפיצויים החוקתיים בדין משווה, 431 31. פרק שלושה עשר: מנגנון פיצוי נוסף לפיצוי נשים קרבנות גילוי עריות, 435 32. פרק ארבעה עשר: פיצוי מכוח דיני הירושה - הצעה נוספת משלימה, 443 33. סיכום: ההליך האזרחי שבפניו ניצבת קרבן גילוי עריות בילדות, 445 34. סיכום וקריאה לשינוי מערכתי, 449 35. מפתחות, 463 36. Abstract, 526
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין