תוכן עניינים, 1 הקדמה ודברי תודה, 33 מבוא לספר, 35 שער ראשון - דיון מבואי בתופעת העוני - מבוא, 51 פרק ראשון: הגדרת מושג העוני, 55 פרק שני: סיבות וגורמי רקע לעוני, 68 פרק שלישי: ממדי עוני במדינת ישראל, 80 שער שני - המפגש בין אנשים עניים ורשויות רווחה – תרגום סיפורי עוני לשפת המשפט המינהלי - מבוא, 105 פרק ראשון: חיים בעוני כחיים תחת שלטוניות מינהלית אינטנסיבית של רשויות רווחה, 113 פרק שני: עקרון הנאמנות וחובת ההגינות המינהלית, 138 פרק שלישי: סיפורי עוני - מפגש של אנשים עניים עם רשויות רווחה ותרגומם לשפת המשפט המינהלי, 142 פרק רביעי: זכות טיעון בהליך מינהלי של שלילת קצבת קיום - היעדר מוחלט של הליך טיעון, 149 פרק חמישי: שלילת קצבת קיום - הפרת זכות הטיעון וקשיים במימושה בפועל, 167 פרק שישי: דוקטרינות נוספות של הליך מינהלי הוגן בהליכי שלילת קצבת קיום, 178 פרק שביעי: משפט מינהלי בזירות מפגש נוספות בין רשויות רווחה ואנשים עניים, 200 פרק שמיני: משפט מינהלי בזירת רווחה מופרטת - המקרה של הפרטת לשכת העבודה, 236 פרק תשיעי: משפט מינהלי במציאות של אי־מיצוי זכויות ושלילת זכאות ביורוקרטית, 252 פרק עשירי: סיבות להפרת המשפט המינהלי בזירת הרווחה וקידומו של משפט מינהלי הקשרי, 271 שער שלישי - הצעה לקידום משפט מינהלי הקשרי־תחומי - מבוא, 285 פרק ראשון: תמצית הטיעון של משפט מינהלי הקשרי־תחומי, 293 פרק שני: המשפט המינהלי המצוי - דין כללי, 310 פרק שלישי: משפט מינהלי הקשרי בחקיקה של המשפט המינהלי המיוחד, 325 פרק רביעי: משפט מינהלי הקשרי תחומי בתוככי המשפט המינהלי הכללי בחינת החקיקה, 338 פרק חמישי: משפט מינהלי הקשרי־תחומי בשולי המשפט המינהלי הכללי הקיים הקשריות בפסיקה, 343 פרק שישי: ההקשר העסקי־מכרזי - מקרה מבחן של הקשריות תחומית, 377 פרק שביעי: הקשריות תחומית בספרות המשפט המינהלי, 384 פרק שמיני: משפט מינהלי הקשרי־תחומי למידת הצדקה לדין הקשרי מענף דיני החוזים, 405 פרק תשיעי: הטיעון הריאליסטי בדבר קטגוריות משפטיות צרות ומניעת האחדת יתר, 420 פרק עשירי: קידום התפיסה ההקשוית בהתאם לתפיסות יסוד של המשפט המינהלי - יריבות ושותפות, 426 פרק אחד־עשר: משפט מינהלי הקשרי - הצדקה מן המשפט החוקתי, 464 פרק שנים־עשר: הקשריות תחומית כאמצעי להסטת הנתיב ההיסטורי־התפתחותי של המשפט המינהלי הפסוק, 475 פרק שלושה־עשר: קידום הרפורמה ההקשרית הלכה למעשה, 495 פרק ארבעה־עשר: אופן התחולה של המשפט המינהלי ההקשרי והיקף תחולתו, 517 שער רביעי - משפט מינהלי בהקשר הרווחה של העוני - מבוא, 527 פרק ראשון: לימוד מן המחקר על אודות תופעת העוני והאינטראקציה בין אנשים עניים ופקידות הרווחה, 533 פרק שני: נדבכי יסוד מן המשפט הציבורי - השפעתו של היסוד החוקתי, 540 פרק שלישי: נדבכי יסוד מן המשפט הציבורי - השפעת מינוני יריבות־שותפות על המשפט המינהלי, 551 פרק רביעי: האסכולה הביקורתית למשפט כנתון רקע בפיתוח משפט מינהלי בהקשר הרווחה של העוני, 554 פרק חמישי: הקשר הרווחה של העוני ודעות קדומות סיסטמטיות, 561 פרק שישי: דיני ההליך המינהלי בהקשר הרווחה של העוני, 571 פרק שביעי: חובה למתן הסבר אישי, 615 פרק שמיני: חובת פרסום, חזקת ידיעת הדין ועיגון של חובת הסבר קבוצתית, 648 פרק תשיעי: חובת התשתית העובדתית בהקשר הרווחה של העוני, 656 פרק עשירי: חובת זמן הפעולה - החובה לפעול במהירות ראויה, 687 פרק אחד־עשר: כללי הצדק הטבעי, 696 סיכום הספר - לקראת משפט מינהלי הקשרי־תחומי, 755 רשימה ביבליוגרפית ומפתח עניינים, 761
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין