מבוא, 1 פרק ראשון: עקרונות יסוד בחקיקה, 5 תוכן עניינים, א פרק שני: האישיות המשפטית, 33 פרק שלישי: הרמת המסך, 46 פרק רביעי: התורה האורגנית, 76 פרק חמישי: אולטרא וירס וידיעה קונסטרוקטיבית, 88 פרק ששי: חירות ההתאגדות, 99 פרק שביעי: מסמכי היסוד, 106 פרק שמיני: שם החברה, 115 פרק תשיעי: מיהות המתאגדים, 123 פרק עשירי: תנאי התאגדות המתייחסים להון החברה, 133 פרק אחד עשר: רישום ודיווח, 142 פרק שנים עשר: תכליות הפירמה המסחרית, 167 פרק שלושה עשר: חוזים מקדמיים, 181 פרק ארבעה עשר: חלוקת הסמכויות בין האורגנים בחברה, 189 פרק חמישה עשר: הדירקטוריון, 213 פרק שישה עשר: יושב ראש הדירקטוריון, 249 פרק שבעה עשר: האסיפה הכללית, 253 פרק שמונה עשר: פנקס חברים, 265 פרק תשעה עשר: ההצבעה באסיפה הכללית, 273 פרק עשרים: כללי ההכרעה בחברה, 303 פרק עשרים ואחד: חובת הזהירות של הדירקטור, 319 פרק עשרים ושניים: חובת האמון של הדירקטור, 334 פרק עשרים ושלושה: חובות הנילוות לשליטה, 352 פרק עשרים וארבעה: חלוקת הזדמנויות עסקיות בתוך אשכול חברות, 374 פרק עשרים וחמישה: נושאי משרה שאינם דירקטורים, 382 פרק עשרים ושישה: סעדים נגד נושאי משרה, שיפויים וביטוחם, 387 פרק עשרים ושבעה: התביעה הנגזרת, 397 פרק עשרים ושמונה: חשבונות ובקרה פנימית, 417 פרק עשרים ותשעה: המניה כחוזה, 423 פרק שלושים: איגרות חוב, 429 פרק שלושים ואחד: הקצאת מניות, 447 פרק שלושים ושניים: העברת מניות, 459 פרק שלושים ושלושה: דיבידנד, 467 פרק שלושים וארבעה: שמירת ההון, 478 פרק שלושים וחמישה: חברות פרטיות, 523 פרק שלושים וששה: ארגון מחדש, 539 פרק שלושים ושבעה: רכישת חברות, 565 פרק שלושים ושמונה: סוגיות בפירוק, 592 מפתחות, 641
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין