שער ראשון: יסודות, 1 פרק 1: מבוא, 3 תוכן העניינים, א פרק 2: מקורות הדין הישראלי, 19 פרק 3: העקרון הכללי בענין עשיית עושר ולא במשפט, 61 פרק 4: דיני עשיית עושר ויחסם לשאר ענפי המשפט האזרחי, 117 שער שני: פעולה המביאה תועלת לזולת, 135 פרק 5: מבוא, 137 פרק : שמירה על ענין הזולת, 140 פרק 7: פעולה לקידום אינטרס עצמי, 188 פרק 8: פעולה שנעשתה לבקשת הזולת או שהזולת הסכים לקבלה, 208 פרק 9: שיפור נכסי הזולת, 236 פרק 10: פרעון חוב של הזולת, 260 פרק 11: שיפוי והשתתפות בין חייבים, 305 פרק 12: השבה במסגרת תביעה לסעד אחר (השבה בדרכי עקיפין), 385 שער שלישי: רווח שהופק מרכוש הזולת או מהפרת חובה, 389 פרק 13: מבוא, 391 פרק 14: המעשה המביא להתעשרות: נטילה או שימוש ברכוש הזולת, 406 פרק 15: האינטרס המוגן, 421 פרק 16: הפרת חובת אמון, 531 פרק 17: השבה מחמת ש"אין חוטא נשכר", 594 פרק 18: ריבוי נתבעים וגובה ההשבה, 602
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין