תוכן עניינים, 1 חלק ראשון - היחסים שבין הורים וילדים באספקלריה משפטית, 17 פרק ראשון: יחסי הורים וילדים כמודלים משפטיים, 19 פרק שני: המגמות הרווחות ביחסי הורים וילדים בשיטות משפט זרות, 21 פרק שלישי: עיקרי ההסדר האזרחי הנוהג במדינת-ישראל, 31 פרק רביעי: הקשיים שבחקר מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בהלכה, 45 חלק שני - מגמתם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה, 55 פרק חמישי: זכויותיו הממוניות של האב בבניו ובבנותיו - האומנם אפוטרופסות?, 57 פרק שישי: זכויותיו הממוניות של האב בבתו הקטנה והנערה - סיבתן והשלכותיהן, 107 פרק שביעי: חובת המזונות של אב לילדיו על-פי ההלכה - מודל שונה, 155 פרק שמיני: האם האם מחויבת לזון ולהיניק את ילדיה, 209 פרק תשיעי: הרשות שיש לאב על בתו ותיחומה, 249 פרק עשירי: אופייה של חובת האב ללמד את בנו תורה, 301 פרק אחד-עשר: על מי מוטלת החובה לחנך את הבן הקטן לקיום מצוות?, 315 פרק שנים-עשר: ״מצות האב על הבן״ - האומנם אפוטרופסות?, 335 פרק שלושה עשר: ההכרעות בסכסוכי משמורת בדיני התורה - האומנם ״טובת הילד,,?, 377 פרק ארבעה־עשר: כיבוד ההורים בדיני התורה וחיוב הזנתם, 441 חלק שלישי - היחסים בין הורים לילדים בדיני התורה - מהלכה למעשה, 449 פרק חמישה-עשר: ייחודם של היחסים שבין הורים וילדים בדיני התורה - עיקרי הדברים, 451 פרק ששה-עשר: יחסי הורים וילדים בדיני התורה ובמשפט הנוהג בישראל - האומנם ״התנגשות הדינים״?, 463 פרק שבעה-עשר: על מעמד האם בזיקה לילדיה - בין דיני התורה למשפט הנוהג בישראל, 519 מפתחות, 537
סדר מילים
מרחק בין מילים
מילים
מורפולוגיה
הגינות: פרס: הגינות לפרס (אבל לא פרסים) הגינות, הגינותם, הגינותו , הוגן, הגון, מהוגן , תום לב, יושר, צדק, גילוי לב, ניקיון כפיים , רמיה, הולכת שולל, מצג שוא, גניבת עין, מראית עין